Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza - walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. kopciuchów. Podane w deklaracji dane, będą kontrolowane i weryfikowane przez uprawnione osoby. Powstanie CEEB będzie też umożliwiało obywatelom uzyskanie dokumentów  wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe przeznaczone na wymianę czy likwidację źródła ciepła lub termomodernizację.

Kto musi to zrobić

Deklarację o zainstalowanych źródłach ciepła i rodzaju spalanych paliw (jeśli jest ich kilka, zgłasza się wszystkie)  muszą złożyć właściciele/zarządcy wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Nie ma znaczenia, czy ktoś w budynkach aktualnie zamieszkuje lub korzysta z nich w innych celach.  Obowiązek dotyczy także osób, które przebywają poza granicami Polski, ale są właścicielami budynków w kraju.

Deklarację składają także właściciele domków letniskowych, a nawet altan na ogródkach działkowych, jeśli tylko są w nich zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw.

Konieczność złożenia deklaracji wystąpi niekiedy także w przypadku właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, jeżeli w lokalu mają zainstalowane dodatkowe źródło np. ciepłej wody, inne niż źródła podane w deklaracji, którą złożył zarządca całego budynku.

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji to 14 dni od dnia uruchomienia.

Czytaj więcej

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków: od 1 lipca trzeba będzie zgłosić czym grzejemy

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywną do 5 tys. zł. Jeśli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim wójt, burmistrz lub prezydent miasta "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację i tzw. czynny żal.

Deklaracja A dotyczy źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dla niemieszkalnych wypełnia się deklarację B.

Jak złożyć deklarację? Są na to dwa sposoby: osobiście lub pocztą w urzędzie gminy lub przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie https://ceeb.gov.pl/. 

Wątpliwości wciąż sporo

Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, na dzień 13 czerwca złożono w systemie CEEB 4 mln 461 tys. 493 deklaracji, w tym tylko 224 tys. 966 deklaracji typu B, pozostałe to deklaracje A na budynki mieszkalne.

Obowiązek składania deklaracji rodzi wiele pytań. Oto niektóre z nich wraz z odpowiedziami GUNB:

Czy jeśli posiadam już w domu (wybudowanym wiele lat temu) źródło ciepła, ale dokładam kolejne, bądź wymieniam już istniejące na inne, nowe, to obowiązuje mnie termin 12-miesięczny, czy 14-dniowy?

Deklaracja dotyczy wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw, tak więc termin dla źródła ciepła lub spalania paliw już istniejącego to 12 miesięcy, natomiast dla nowego źródła ciepła lub spalania paliw będzie to termin 14 dni.

Dom należy np. do córki, która mieszka za granicą. Jako kto deklarację ma wypełnić osoba która faktycznie tam mieszka? Jako zarządca?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Osoba zamieszkująca lokal składa deklarację tylko wtedy, gdy jest jego właścicielem lub zarządcą lub też posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu powyższych osób.

Wynajmuję mieszkanie w budynku wielorodzinnym, czy muszę złożyć deklarację?

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?

Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Kto składa deklarację w przypadku braku uregulowania sytuacji prawnej budynku?

W przypadku budynków, w których brak jest uregulowanej sytuacji prawnej (np. brak właściciela budynku, niezakończone postępowanie spadkowe, itd.) - nie ma jednocześnie zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Czy deklarację musi składać właściciel czy może osoba zamieszkująca dane mieszkanie?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu.

Jeśli jest np. dwóch właścicieli, deklaracje składa jeden z nich?

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

W jednym budynku pod tym samym adresem mieszkają dwie rodziny, każda z rodzin ma własne źródło ciepła. Jak złożyć deklarację? Nie ma numerów mieszkań a adres budynku jest taki sam dla obydwu rodzin?

W tym przypadku każdy z właścicieli składa odrębną deklarację uwzględniającą swoje źródło ciepła lub spalania paliw.

Czy muszę podać w deklaracji moc pieca, jeśli jej nie znam?

Jest możliwość wprowadzenia deklaracji z niepełnymi danymi. System zasygnalizuje brak wszystkich informacji, natomiast pozwoli na zapisanie deklaracji w systemie.

Czy muszę wypełnić deklarację CEEB w przypadku korzystania z ciepła z sieci miejskiej, gdy w budynku nie ma węzła cieplnego?

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku np. miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jeśli zarządca budynku złoży deklaracje, to czy mieszkaniec bloku musi składać deklaracje jeśli posiada bojler elektryczny?

Obowiązek składania deklaracji dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Co do zasady zarządca składa informacje dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli jednak posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych, w tym - bojlera. Jednakże, co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu.

Czy garaż jest lokalem niemieszkalnym w budynku jednorodzinnym?

Garaż należy zakwalifikować jako lokal niemieszkalny, przy czym deklarację typu B wypełniamy tylko jeśli garaż posiada swoje odrębne źródło ciepła. W przypadku, gdy garaż ma wspólne źródło ciepła z budynkiem jednorodzinnym deklaracji B nie wypełniamy.

Czy w deklaracji A dot. CEEB należy ujmować kominki, które nie są użytkowane, albo są użytkowane rekreacyjnie?

Tak, zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

Czy klimatyzacja z funkcją podgrzewania jest identyfikowana jako źródło ciepła ? Czy mamy obowiązek zgłaszać ją w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?

Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB. Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.