Będą korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Stracą zaś samorządy. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Zdecydowało się ujawnić konkrety.

Z propozycji wynika, że z chwilą wejścia w życie nowych przepisów ( tj. 1 stycznia 2017 r.) wszystkie udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na których stoją domy wielorodzinne, przekształcą się w udziały w prawie własności gruntu. Muszą być jednak spełnione dwa warunki. Po pierwsze, w budynku musi być wyodrębniona własność co najmniej jednego lokalu. Po drugie, stawka procentowa rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ma wynosić na 31 grudnia 2016 r. 1 proc. ceny nieruchomości gruntowej.

Nowe przepisy mają dotyczyć także bloków, w których znajdują się nie tylko mieszkania, ale i lokale usługowe. Nie obejmą domów jednorodzinnych i działek komercyjnych.

Osoba, która przekształci swój udział w gruncie, otrzyma od dotychczasowego właściciela, tj. od gminy albo starostwa, zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność. Zostanie ono przesłane pocztą na adres widniejący w ewidencji gruntów i budynków. Zaświadczenie to będzie stanowiło podstawę wpisu nowego współwłaściciela gruntu do księgi wieczystej nieruchomości. Do sądu wieczystoksięgowego wyśle je gmina lub starostwo.

Nic jednak za darmo. Ci, którzy się uwłaszczą, będą wnosić opłatę przekształceniową do urzędu gminy (miasta) lub powiatowego. Ale tylko przez 20 lat. Opłata wyniesie tyle, ile będzie wynosiła 1 stycznia 2017 r. roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Możliwe będą też bonifikaty. Osoby, które skorzystają z przekształcenia, będą ją płacić raz w roku do 31 marca. Można będzie też wnioskować o zmianę terminu.

Nie będzie już aktualizacji rocznych opłat. Będą waloryzowane wskaźnikiem GUS dotyczącym zmian cen nieruchomości (z urzędu lub na wniosek zainteresowanego nie częściej niż co pięć lat).

Użytkowanie wieczyste, regulowane w kodeksie cywilnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami, polega na oddaniu w użytkowanie gruntu będącego własnością Skarbu Państwa lub samorządu osobie fizycznej lub prawnej na okres od 40 do 99 lat. Oddający w użytkowanie pozostaje właścicielem gruntu i pobiera z tego tytułu co roku opłatę od użytkownika. Wynosi ona 1 proc. ceny gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe i 3 proc. na cele komercyjne.

Raz na trzy lata właściciel gruntu może aktualizować stawki za użytkowanie. Zleca rzeczoznawcy wycenę gruntu. Ten zwykle ją podnosi. W efekcie opłata roczna potrafi wzrosnąć nawet o 1000 proc. Aby ją zakwestionować, trzeba się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ