Sąd orzekł, że decyzja była prawidłowa.

Za działkę w Łodzi, wywłaszczoną w 1975 r., spadkobierca dawnego właściciela Roman Z. (dane zmienione) otrzymał 765 tys. zł odszkodowania.

W 2014 r. Roman Z. zwrócił się do prezydenta Łodzi o wypłatę odsetek ustawowych w kwocie 5,3 mln zł „od wypłaconego ze zwłoką 31 lat należnego odszkodowania". Dochodził ich za okres od marca 1975 r., kiedy nastąpiło wywłaszczenie, do 14 września 2006 r., dnia wydania decyzji prezydenta Łodzi o ustaleniu odszkodowania.

Prezydent Łodzi odmówił, ponieważ odszkodowanie w kwocie 765 tys. zł wraz z 7,7 tys. zł ustawowych odsetek zostało już wypłacone 22 listopada 2006 r.

Decyzję utrzymał w mocy wojewoda łódzki. Tę właśnie decyzję Roman Z. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Argumentował, że odsetki należą się za cały czas zwłoki co do kwoty głównej, gdyż jest to roszczenie, jakie zgłasza od 2006 r.

Sąd uznał jednak, że decyzja jest prawidłowa. Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość, zapłata następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna. Do skutków zwłoki stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – przypomniał sąd. Odsetki należą się za czas opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia od terminu wykonalności roszczenia głównego. W tej sprawie decyzja z 1975 r. o wywłaszczeniu za odszkodowaniem została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzją prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Przestała więc wówczas istnieć należność główna, od której pochodną są odsetki. Dopiero 14 września 2006 r. prezydent Łodzi ustalił odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość. Decyzja stała się ostateczna 6 października 2006 r. A po upływie 14 dni od tej daty stało się wymagalne odszkodowanie, wypłacone 22 listopada 2006 r. Romanowi Z. Powiększono je o odsetki za zwłokę powstałą między tymi dwiema datami. Sąd oddalił więc skargę. ©?

Sygnatura akt: II SA/Łd 900/16