Państwo spłaci, ale po drugim dziecku

Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego ma doprowadzić do zwiększenia dostępu do własności mieszkań poprzez wzmocnienie zdolności kredytowej rodzin. Środkiem do celu będą  rządowe gwarancje do kredytów hipotecznych. Zgodnie z projektem, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres maksimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego albo kolejnego dziecka w rodzinie, BGK spłaci część tego kredytu.

Z rozwiązania będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby samotne, ale pod warunkiem, że nie posiadają innego mieszkania. Kredyty będą dostępne dla 80 tysięcy rodzin, w których rodzice - potencjalni kredytobiorcy, mają od 20 do 40 lat.

Kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK. Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie:

- 20 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,

- 60 tys. zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Kredyt będzie  udzielany na minimum 15 lat. Gwarantowany  kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Ma to wyeliminować ryzyka kursowe.

Projekt zawiera ponadto mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań:

-  wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania,

-  upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w drodze rozporządzenia, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Nowe przepisy musi jeszcze uchwalić Sejm. Wejdą po upływie pół roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej

Mieszkanie bez wkładu własnego i dom bez pozwolenia. Rząd przyjął projekt

Domek mały, ale szybciej

Rząd przyjął także projekt ustawy dotyczącej uproszczonej budowy domów o powierzchni do 70 m2. Budynki takie mają być wolnostojące i posiadać nie więcej niż dwie kondygnacje. Oznacza to, że obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Obszar oddziaływania budynku musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego będzie mógł rozpocząć każdy.  Przejmie jednak odpowiedzialność za kierowanie budową bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.  

Określona została dopuszczalna gęstość zabudowy domów do 70 m2. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone zostanie uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu  po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że:

- planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

- przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

- dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Dla bezpieczeństwa budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Przy budowie domu trzeba będzie zachować wymagania techniczno-budowlane, czyli m.in. zachować odpowiednie odległości od granic działki. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Rozszerzona będzie także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS: domy do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę