Nasza wspólnota mieszkaniowa ma problemy dotyczące rozliczeń kosztów sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Jak podzielić koszty doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż gminnej ulicy? Sami zgodziliśmy się na partycypowanie w tych kosztach, żeby mieć szybciej kanalizację. Nie wiemy też, jak rozliczać wodę, którą zużywamy do podlewania ogródków. Mamy na nią oddzielny licznik.

(nazwisko znane redakcji)

Radzi Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom

– Jeżeli wspólnota mieszkaniowa partycypuje w kosztach budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych, to ponoszone wydatki powinny być pokryte z funduszu remontowego, a ich rozliczenie powinno odbywać się proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej.Jeśli chodzi o podlewanie ogródków, to jeżeli woda używana jest na terenie użytkowanym wspólnie, wtedy jej koszty należy zaliczyć do kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Jeżeli zaś woda zużywana jest do podlewania ogródków użytkowanych indywidualnie (i ewentualnie również dla utrzymania zieleni wspólnej), wówczas jej koszt należy rozdzielić proporcjonalnie do powierzchni zajętych przez poszczególnych użytkowników (przy czym koszt przypadający na zieleń wspólną obciąży rachunek wspólnoty).Jeśli miejsce poboru wody do podlewania zieleni jest opomiarowane, można w umowie z dostawcą wody zawrzeć klauzulę, że odbiorca wody nie będzie obciążany za odprowadzenie ścieków w części odpowiadającej ilości wody pobieranej do podlewania zieleni. Warunkiem stawianym zwykle przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji jest zaplombowanie wodomierza mierzącego ilość wody pobieranej do podlewania oraz odczyt jego wskazań razem z odczytem wskazań wodomierza głównego. —b.kal.