Odpowiada Agnieszka Skibińska-Lipowicz, radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło z Poznania:

Wskazać należy, że ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity DzU z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.), ani prawo spółdzielcze (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) nie nakładają na członka spółdzielni mieszkaniowej, który przekształcił własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność, obowiązku złożenia oświadczenia o wystąpieniu ze spółdzielni.

Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby członek, któremu przysługiwało własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, po zawarciu ze spółdzielnią mieszkaniową umowy przeniesienia własności tego lokalu mógł pozostawać w dalszym ciągu członkiem tej spółdzielni.

Ponadto podkreślić należy, że stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu podlegającego przepisom tej ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta.

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie posiadający: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W związku z powyższym mogą w takim samym zakresie korzystać z pożytków spółdzielni mieszkaniowej jak pozostali członkowie. Jeżeli zaś chodzi o odpowiedzialność członków spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami lokali, to również ponoszą ją w takim samym zakresie jak pozostali członkowie, a więc stosownie do art. 19 § 1 prawa spółdzielczego członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.