Taka możliwość obowiązuje od dzisiaj, właśnie bowiem weszła w życie nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=258935]ustawy – Prawo ochrony środowiska[/link], która naprawia błędy powstałe podczas likwidacji gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

[srodtytul]Niefortunna nowelizacja[/srodtytul]

[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335073]Ustawa z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw[/link] (DzU nr 215, poz. 1664) zlikwidowała od 1 stycznia 2010 r. powiatowe oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Ich środki weszły do budżetów odpowiednio powiatów i gmin. Jednocześnie ustawa zastrzegła, że gminy i powiaty mają określoną część środków budżetowych przeznaczać na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

[wyimek]Udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z gminą [/wyimek]

[b] Likwidując gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ustawodawca przeoczył, że z ich środków udzielano m.in. dotacji na prośrodowiskowe inwestycje realizowane przez osoby fizyczne. [/b]Właściciele nieruchomości mogli z tych funduszy uzyskać pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakładanie kolektorów słonecznych czy też na zmianę pokrycia dachów z zawierającego azbest eternitu na inny materiał.

Innymi słowy, likwidacja gminnych i powiatowych funduszy i włączenie ich środków do budżetów jednostek samorządu terytorialnego spowodowało, że gminy i powiaty straciły możliwość wspierania tego rodzaju inwestycji. A to ze względu na [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[/link] (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zgodnie z jej przepisami nie jest możliwe udzielanie dotacji ze środków budżetowych gmin czy powiatów bezpośrednio osobom fizycznym.

[srodtytul]Błąd naprawiono[/srodtytul]

Wchodząca w życie 21 grudnia 2010 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=384696]ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowisk[/link]a błąd ten naprawia. Wprowadza nowe ustępy do art. 403. Zgodnie z nimi finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej odbywa się co do zasady w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych (ustawie o finansach publicznych).

Jak wynika jednak z nowego art. 403 ust. 4, finansowanie takiej działalności może polegać też na udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy lub powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. W szczególności[b] dotacje te mogą być przyznawane osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom. [/b]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[srodtytul]Istotny warunek[/srodtytul]

Zaznaczyć należy, że katalog podmiotów jest otwarty, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o dotacje mogą się również ubiegać inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, pod warunkiem realizacji prośrodowiskowych inwestycji.

Udzielanie dotacji, o których mowa w art. 403 ust. 4 prawa ochrony środowiska, następuje na podstawie umowy zawartej z gminą (powiatem).

Jeżeli dotacja ta miałaby stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach Unii Europejskiej.

[i]Podstawa prawna: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=384696]ustawa z 29 października 2010 r.DzU nr 229, poz. 1498[/link][/i]

[ramka][b]Dochody z kar i opłat[/b]

[srodtytul]Skąd środki na dopłaty[/i]

[b]Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest zadaniem własnym gmin i powiatów.[/b] Jednostki te czerpią środki na ich realizację z przejętych od zlikwidowanych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej dochodów z kar i opłat środowiskowych. Jak wynika z ustawy, 20 proc. tych wpływów trafia do budżetów gmin, a 10 proc. do powiatów.

Ustawodawca określił również wysokość środków, które jednostki te mają obowiązek corocznie przeznaczać na realizację zadania. Jak wynika z art. 403, gminy (powiaty) przeznaczają na ten cel nie mniej, niż wynoszą wpływy z tytułu kar i opłat środowisko-wych stanowiących dochód ich budżetów pomniejszone o nadwyżkę przekazaną do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.[/ramka]