Pierwszy prezes Sądu Najwyższego wystąpił o podjęcie uchwały przez  siedmiu  sędziów SN. Chodzi o wyjaśnienie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych oraz SN dotyczących zasiedzenia nieruchomości. Powstały w związku z  odesłaniem takich spraw do przepisów o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 610 § 1 zd. pierwsze kodeksu postępowania cywilnego).

Kontrowersje budzi zwłaszcza odpowiednie stosowanie art. 677 § 1 k.p.c. Przewiduje on, że sąd stwierdzi nabycie spadku, chociażby spadkobiercami były inne osoby niż wskazane przez uczestników postępowania.

Niektóre sądy, orzekając w sprawach spadkowych o zasiedzenie nieruchomości, uważają, że przepis stosuje się wprost. Oznacza to, że sąd orzeka z urzędu zasiedzenie, niezależnie od tego, czy został złożony wniosek czy nie.  Inne sądy uważają, że taki wniosek  jest konieczny do zasiedzenia przez spadkobiercę.