W ocenie autora projektu ustawy, które w wtorek przyjęła Rada Ministrów– resortu rozwoju, pracy i technologii – głównym problemem wymagającym podjęcia zdecydowanych działań są niewystarczające rozwiązania ustawowe umożliwiające wojewodom sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem państwowymi nieruchomościami przez starostów.

Przypomnijmy, że dziś zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków, właśnie starostowie. Nadzór nad nimi mają właśnie wojewodowie. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zakres ich uprawnień jest zbyt słaby – wojewoda nie ma dziś bowiem instrumentów pozwalających na weryfikację czynności wykonywanych przez starostów w ramach gospodarowania zasobem, pod względem racjonalności i zgodności z zasadami prawidłowej gospodarki. Nowela ma to zmienić.

Czytaj także:

Nieruchomości państwowe: Działki pod nadzorem wojewody

Dlatego projekt m.in. wyposaża wojewodę w kompetencję do wyrażania zgody na dokonywanie przez starostę czynności w stosunku do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadkach gdy użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z umowy – w tym do zobowiązywania starosty do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Projekt nakłada także na starostę obowiązek podjęcia decyzji zgodnej z żądaniem zawartym we wniosku wojewody o przekazanie nieruchomości na wskazany cel. Wojewoda zyska także uprawnienie do żądania od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych, co ma im umożliwić podejmowanie celowych działań i zindywidualizowanych rozstrzygnięć wobec nieruchomości zgromadzonych w zasobie gospodarowanym przez starostę.

Za wzmocnieniem pozycji wojewody ma iść również uelastycznienie procedur związanych m.in. z wyrażaniem zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu publicznego.

„Racjonalne jest odstąpienie od zasady, w myśl której starostowie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, zobowiązani są do przedstawienia wojewodzie aktualnych operatów szacunkowych" – uważa Ministerstwo Rozwoju.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ