Ubezwłasnowolnienie do likwidacji. Są projekty zmian w kodeksach

Dla osoby potrzebującej wsparcia w poważnych sprawach ustanawiany ma być przez sąd kurator.

Publikacja: 25.06.2024 04:30

Ubezwłasnowolnienie do likwidacji. Są projekty zmian w kodeksach

Foto: Adobe Stock

Zmiany te przewiduje projekt założeń noweli kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z kodeksu cywilnego ma być usunięty zapis, że osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mają zdolności do czynności prawnych, a ograniczoną mają osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Projekt przewiduje w to miejsce dwa typy kuratorów, którzy mają być sądowym instrumentem wsparcia dla osób wymagających pomocy.

Lżejszą formę wsparcia pełnić będzie kurator wspierający, którego rolą będzie wsparcie osoby pełnoletniej w prowadzeniu spraw określonego rodzaju albo doraźnej pomocy w załatwieniu konkretnej sprawy. Osoba potrzebująca wsparcia zachowa pełną autonomię decyzyjną co do swoich spraw. Z kolei kurator reprezentujący będzie powoływany dla osób wymagających intensywniejszej formy wsparcia, i on będzie podejmował wszelkie decyzje.

Czytaj więcej

Matka chce ubezwłasnowolnienia córki. Rzecznik mówi "nie"

Sądem właściwym w sprawach o ustanowienie, zmianę kuratora wspierającego lub reprezentującego oraz   zmianę zakresu ich obowiązków i uprawnień albo o uchylenie kurateli będzie sąd właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Projekt określa krąg uczestników postępowania i obowiązek zawiadamiania małżonka osoby, której postępowanie dotyczy, lub osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób z niepełnosprawnością i udzielanie im wsparcia, będą mogły wstąpić do postępowania o ustanowienie kuratora w każdym jego stadium. Sąd będzie miał obowiązek wysłuchania każdej osoby, której dotyczy wniosek o ustanowienie kuratora, i to niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Kurator będzie ustanawiany na okres do pięciu lat.

Sprawowanie kurateli będzie odpłatne i pokrywane z dochodów lub majątku osoby wspieranej, a jeżeli nie ma ona odpowiednich dochodów lub majątku, ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Projekt reguluje też nadzór nad kuratorem, który będzie sprawowany przez sąd właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby wspieranej. Sąd będzie mógł żądać od kuratora wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do jego obowiązków i uprawnień.

Etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych rządu

Zmiany te przewiduje projekt założeń noweli kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z kodeksu cywilnego ma być usunięty zapis, że osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mają zdolności do czynności prawnych, a ograniczoną mają osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?