Rada gminy Bargłów Kościelny przyjęła regulamin wynagradzania nauczycieli, w którym określono, że dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, pomniejszony o jedną piątą tego wymiaru.

Uchwałę unieważnił wojewoda podlaski, bowiem utrzymanie takiego zapisu spowodowałoby, że w niektórych przypadkach nauczyciel nie otrzymywałby wynagrodzenia za przydzielone mu, choć niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, chociaż prawo do takiego wynagrodzenia wynika wprost z przepisów prawa pracy (np. w przypadku wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, szkoleniowego czy nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim).

Zapis taki narusza więc art. 9 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym postanowienia m.in. regulaminów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych – stwierdził organ nadzoru.

Sygnatura: NK-II.4131.11.2014.JŁ