Art. 237

14

. Obowiązki organów nadzorujących

Organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi są obowiązane podejmować działania na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności:

1) udzielać przedsiębiorstwom i jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) dokonywać, co najmniej raz w roku, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych oraz określać kierunki poprawy tego stanu,

3) w miarę potrzeb i możliwości inicjować i prowadzić badania naukowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komentarz

• Obowiązki w tym przepisie ciążą wyłącznie na organach sprawujących nadzór nad przedsiębiorcami i określonymi jednostkami organizacyjnymi. Nie dotyczą jednostek sektora prywatnego czy spółdzielczego.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

W państwowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych w formie przedsiębiorstw państwowych nadzór należy do organów założycielskich (art. 7 ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, DzU z 2002 r. nr 112, poz. 981 ze zm.).

Organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi powinny udzielać nadzorowanym pomocy przy wykonywaniu zadań bhp oraz inicjować i prowadzić badania dotyczące stanu bhp w zakładzie.

Najistotniejszy obowiązek to okresowa ocena stanu bhp w podległych podmiotach, nie rzadziej niż raz do roku. Powinna ją poprzedzić kontrola warunków pracy i ustalenie, czy podległa jednostka realizuje podstawowe wymagania bhp.

 

 

.