Przepisy pozwalają uwzględniać te składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zewidencjonowane do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tego świadczenia.

Składka na ubezpieczenia emerytalne stanowi 19,52 proc. podstawy jej wymiaru. Jednak w przypadku osób, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, tylko pewna jej część trafia na konto ubezpieczonego w ZUS.

Pozostała część jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, a od 1 maja 2011 r. – również na subkonto w ZUS. Wysokość zgromadzonych na indywidualnym koncie składek zależy od tego, jak wysoki przychód ubezpieczony miał od 1 stycznia 1999 r.

Od tego bowiem przychodu składka jest wymierzana. Jeśli był wysoki, wysoka była również składka. Jeśli był niski – składka też była niewielka. Warto przy tym pamiętać, że od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje maksymalna roczna kwota, której osiągnięcie zwalnia płatnika z płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Oznacza to, że osoby, które zarobiły powyżej tej kwoty, nie mogą liczyć na uwzględnienie tej nadwyżki w wysokości emerytury.

Podobne w skutkach rozwiązanie obowiązuje przy eme- ryturze obliczanej na dotychczasowych zasadach, gdzie obowiązuje ograniczenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia do 250 proc.

Podobnie jak kapitał początkowy, składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego pod- legają waloryzacji. Chodzi zarówno o waloryzację roczną, jak i kwartalną na zasadach przewidzianych w art. 25 i 25a ustawy emerytalnej.

Pewne szczególne rozwiązanie zostało przewidziane dla osób, które były członkami jednego z otwartych funduszy emerytalnych, ale przechodząc na emeryturę, złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w tym funduszu na dochody budżetu państwa.

W przypadku obliczania emerytury dla tych osób ZUS powiększa składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na indywidualnym koncie ubezpieczonego wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Chodzi o pewnego rodzaju odtworzenie pełnej składki na ubezpieczenie emerytalne – tak, gdyby jej część nie była odprowadzana do OFE (ew. do OFE oraz na subkonto w ZUS).

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Zobacz  pozostałe artykuły w Kodeksie emerytalnym