Starosta i wojewoda pomorski stwierdzili, że Marek S. (dane zmienione), odbywający szkolenie wojskowe w terytorialnej służbie wojskowej utracił z tego powodu status bezrobotnego. Osoba odbywająca ćwiczenia wojskowe nie jest bowiem w ich trakcie gotowa do podjęcia pracy. A to właśnie pełna gotowość do pracy jest podstawowym warunkiem posiadania statusu bezrobotnego – tłumaczyły organy.

Marek S. otrzymywał też uposażenie z tytułu szkolenia i podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakazują pozbawienie statusu bezrobotnego osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych. Z przepisów wynika również, że bezrobotny, który z powodu powołania do służby wojskowej utracił taki status na okres krótszy niż 365 dni, w ciągu 14 dni musi się ponownie zarejestrować w urzędzie pracy.

Czytaj także: Co może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych

Uznanie, że pełnienie terytorialnej służby wojskowej powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej, jest błędną interpretacją przepisów – zarzucił Marek S. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Z przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych jednoznacznie wynika, że pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń wojskowych nie powoduje utraty zasiłku dla bezrobotnych, lecz zawieszenie go na ten czas. Wyklucza to pozbawienie statusu osoby bezrobotnej z racji odbywania terytorialnej służby wojskowej na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia – argumentował w skardze Marek S.

Jak się okazuje, odwołał się słusznie. Sąd uwzględnił zarzuty. Uchylił obie decyzje i umorzył postępowanie administracyjne.

Pobieranie uposażenia i podleganie ubezpieczeniu społecznemu z racji pełnienia rotacyjnie terytorialnej służby wojskowej nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej – orzekł WSA. Sąd nie dostrzegł też konieczności ponownej rejestracji w urzędzie pracy po każdorazowym odbyciu szkolenia wojskowego. Osoby, którym z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych zawieszono na ten czas prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, nie utraciły bowiem statusu bezrobotnego.

Przepisy ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, które przewidują zawieszenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych za czas ćwiczeń wojskowych, w żadnym razie nie powodują utraty statusu osoby bezrobotnej z powodu tych ćwiczeń – stwierdził WSA. Dotyczy to m.in. osób pełniących rotacyjnie terytorialną służbę wojskową. Uczestnictwo w ćwiczeniach wojskowych nie może zatem pozbawiać statusu osoby bezrobotnej i wymagać ponownego rejestrowania się jako bezrobotny każdorazowo po odbyciu ćwiczeń czy szkoleń.

Wyrok jest nieprawomocny.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Sygnatura akt: III SA/Gd 104/20