Zdaniem resortu do najistotniejszych kwestii, które będą musiały być uregulowane w nowej ustawie należy wypracowanie „szczegółowych rozwiązań w zakresie określenia organu rejestracyjno-kontrolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli".

Wprowadzając w życie ustawę o monitoringu wizyjnym MSW chce unormować sprawy związane m.in. z:

- okolicznościami uprawniającymi do stosowania monitoringu,

- zasadami rejestracji oraz ewidencji systemów monitoringu,

- zasadami sprawowania kontroli nad ochroną uzyskanych danych z monitoringu,

- obowiązkami podmiotów stosujących monitoring,

- prawami osób, których wizerunki zostały zarejestrowane w systemach monitoringu.

W trakcie dotychczasowych prac nad ustawowym uregulowaniem zagadnień monitoringu wskazano na nadrzędną rolę odpowiednich standardów w zakresie zapewnienia podstawowych praw obywatelskich (ochrony danych osobowych, szczególnej ochrony prywatności, udostępniania informacji), których ochrona ma stanowić główny cel przyszłej ustawy.

Wydział prasowy MSW informuje, że w sprawie nowych rozwiązań legislacyjnych są prowadzone szerokie konsultacje: „..MSW przeprowadziło konsultacje w sprawie przygotowywanych przepisów ustawy ze służbami i organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (policją, Strażą Graniczną, prokuraturą czy Krajową Radą Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP) oraz ogólnopolskimi organizacjami reprezentującymi zrzeszenia, organizacje pracodawców czy fundacje, właściwe w sprawach praktycznego stosowania monitoringu wizyjnego i ochrony danych osobowych. Resort współpracuje w tym zakresie także z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych".

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

W dokumencie znajdą się także regulacje dotyczące wzmocnienia mechanizmów kontroli w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych.