Zbigniew Ziobro skierował do SN skargę nadzwyczajną.

Uznał, że w rozpoznawanej przez sąd sprawie frankowicza z bankiem doszło do naruszenia zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, jak też do rażącego naruszenia przepisów prawa.

Pozwany zawarł 6 maja 2008 r. umowę kredytu hipotecznego, waloryzowanego kursem CHF. Kwota kredytu została ustalona na 284 200,00 zł. Bank wypłacił ją w całości w złotówkach. Sam kredyt również był spłacany w polskiej walucie.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu była hipoteka umowna kaucyjna do sumy 568 400,00 zł, ustanowiona na nieruchomości.

Czytaj więcej

Ziobro skarży do SN umowę kredytu „Własny Kąt”

Z uwagi na zaprzestanie spłacania zadłużenia przez pozwanego bank wezwał go pismem z 5 marca 2019 r. do zapłaty, a następnie podjął działania upominawcze. 28 lutego 2020 r. wypowiedział mu umowę kredytu, po czym wysłał przedsądowe wezwanie do zapłaty, a 28 sierpnia 2020 r. wystąpił z pozwem, domagając się zapłaty kwoty 442 898,48 zł z odsetkami.

SO w Poznaniu wydał 30 września 2020 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zasądzając od pozwanego kwotę wraz z odsetkami. Pozwany 9 listopada 2020 r. skierował sprzeciw od orzeczonego nakazu. Przeciwko mężczyźnie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Prokurator generalny wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu.