Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury uzbrojenia terenu to jeden z najistotniejszych elementów procesu budowlanego i niejednokrotnie – poprzedza decyzję o nabyciu nieruchomości. I chociaż o konkretnym usytuowaniu sieci w praktyce decyduje przede wszystkim projektant, na obszarze miast oraz w pasach drogowych istniejącej lub projektowanej zabudowy obszarów wiejskich, wymagane są ustalenia w tej sprawie na tzw. naradach koordynacyjnych. Stosownie do art. 28b–28c ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne organizuje je starosta. Wymóg ten nie odnosi się jednak do przyłączy, a także sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w granicach działki budowlanej.

Celem narad jest przede wszystkim wyeliminowanie zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowaniem sieci na tym samym terenie. Wobec tego, nie ma przeszkód, aby na wniosek inwestora lub projektanta dotyczyły one także innych obszarów niż wspomniane wcześniej miasta i obszary wiejskie, a nawet sytuowania przyłączy, gdyby miało to służyć lepszemu dopasowaniu i zsynchronizowaniu sieci.

Przykład:

Pan Jan Kowalski planuje zrealizować sieć kanalizacyjną na swojej nieruchomości gruntowej (w ramach jej granic). Usytuowanie tej sieci nie będzie wiązało się z obowiązkiem odbycia narady koordynacyjnej. Pan Jan Kowalski może jednak zawnioskować o jej przeprowadzenie, jeżeli ma obawy odnośnie jej położenia na działce.

Zastąpienie opinii ZUD

Z dniem 12 lipca 2014 roku narady koordynacyjne zastąpiły istniejące wcześniej opinie wydawane przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej, czyli tzw. ZUD-y.

Przykład:

15 stycznia 2014 roku Pan Jan Kowalski uzyskał opinię ZUD w związku z realizacją inwestycji budowlanej na swojej nieruchomości położonej w Warszawie, a następnie stosowną decyzję – pozwolenie na budowę. Budowa została przez niego rozpoczęta w kwietniu 2016 roku. Opinia ZUD Pana Jana Kowalskiego zachowuje ważność pomimo zmiany stanu prawnego. Ponadto, wydanie pozwolenia na budowę w okresie ważności opinii ZUD zapewnia zachowanie na zasadniczej mapie miasta uzgodnionego projektu do czasu zakończenia inwestycji.

Nowe rozwiązanie, które doczekało się już nawet nowelizacji, służy uproszczeniu procedury uzgadniania, która w praktyce była często krytykowana, jako blokada do zrealizowania zamierzonej inwestycji. Priorytetowym celem narad z samej nazwy jest zatem „koordynowanie", a nie mnożenie wymogów formalnych dla inwestora planującego inwestycję.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Procedura dotycząca narady koordynacyjnej składa się z kilku etapów.

Krok 1. Wniosek

Inwestor lub projektant składa do starosty wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Dołącza do niego propozycję tego usytuowania, przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Krok 2. Wyznaczenie terminu

Starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenie narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia:

- wnioskodawców,

- podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu,

- wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości, których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu,

- inne podmioty które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanej sieci na tych terenach,

- przy czym termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wspomnianego wcześniej planu sytuacyjnego.

Krok 3. Narada koordynacyjna

Pod przewodnictwem starosty lub upoważnionej przez niego osoby (przepisy prawne nie wymagają od niej stosownych kwalifikacji) odbywa się narada koordynacyjna. Sporządza się z niej protokół. Dopuszczalne jest również jej odbycie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Starosta może też wyznaczyć termin dodatkowej narady koordynacyjnej, nie później jednak niż 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.

Kopia aktualnej mapy zasadniczej a plan sytuacyjny

Aktualna mapa zasadnicza jest mapą, która pokazuje aktualny stan w terenie. Jej kopia jest jedną z postaci mapy do celów projektowych stosownie do § 5 w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Plan sytuacyjny to dokument planistyczny, wymagany przy zgłoszeniu budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz telefonicznych linii kablowych i kanalizacji kablowej, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Przykład:

Starosta w sposób należyty zawiadomił Pana Jana Kowalskiego uznając, że jest podmiotem zainteresowanym rezultatami narady koordynacyjnej. Osoba ta nie stawiła się jednak na naradę koordynacyjną.

Stosownie do art. 28b a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieobecność Pana Jana Kowalskiego nie stanowi przeszkody do odbycia narady koordynacyjnej. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Jeżeli jednak na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią zmiany usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, starosta, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, ma obowiązek zawiadomić Pana Jana Kowalskiego o jej ustaleniach. Podmiot ten będzie miał wówczas możliwość zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wspomnianego zawiadomienia, które mogą być przedmiotem dodatkowej narady koordynacyjnej, jeżeli wnioskodawca wystąpi o jej przeprowadzenie. Nie pobiera się wówczas dodatkowej opłaty. Przesyłając zawiadomienie o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej, starosta dołącza do niego treść zgłoszonych zastrzeżeń.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej, która określana jest na podstawie załącznika (Tabela 16) do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jej wysokość zależy m.in. od ilości danego rodzaju sieci i przyłączy będącej przedmiotem narady.

Krok 4. Protokół z narady

Elementy protokołu z narady koordynacyjnej:

- określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną,

- opis przedmiotu narady,

- imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę,

- imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego,

- imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie,

- stanowiska uczestników narady,

- wnioski o koordynację robót budowlanych, o ile zostały złożone,

- informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły,

- podpisy uczestników narady.

W przypadku, gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.

Krok 5. Istotna adnotacja

Stosownie do art. 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane dotyczące określenia sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną. Adnotację tą sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem w dniu jej zakończenia. Jeżeli tego nie zrobi, adnotację na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant.

Przeprowadzenie przewidzianych prawem czynności w ramach narady koordynacyjnej, przy zgodności stanowisk jej uczestników, warunkuje przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozumieniu art. 12b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wyniki narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją kartograficzną są poddawane następnie weryfikacji przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej, a w przypadku jej pozytywnego zakończenia – wchodzą do zasobów geodezyjnych stosownie do art. 2 ust. 10 powołanej ustawy. Co istotne, sam projekt sieci z naniesionymi informacjami o odbycia narady koordynacyjnej nie stanowi materiału wskazanego zasobu, gdy nie zostanie przyjęty i ujawniony w nim zgodnie z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie następuje to przy tym automatycznie, ale konieczne jest dopełnienie wymogów z przyjęciem dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto, jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym, z art. 2 ust. 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie wynika, że każdy dokument kartograficzny czy geodezyjny stanowi dokument zasobu. O ile można się zgodzić z twierdzeniem, że mapa na której sporządzono projekt sieci stanowi dokument pobrany z zasobu, to jednak już sporządzenie na nim projektu sieci, który to projekt został poddany weryfikacji na naradzie, powoduje powstanie nowego dokumentu geodezyjnego z nowym przebiegiem mediów tj. nową dokumentację zawierającą wyniki prac kartograficznych. Dopiero te dokumenty wytworzone w wyniku tych prac, o ile zostaną przyjęte do zasobu, stanowić będą zbiór danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozumieniu tego przepisu. Czynnością decydującą, przesądzającą jest przyjęcie ich do zasobu (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 stycznia 2016 roku, sygn. akt: IV SA/Wa 2123/15).

Podsumowanie

Ustawa nie określa ważności ustaleń dokonanych na naradzie koordynacyjnej. W praktyce przyjmuje się, że o ile nie nastąpiły zmiany w okolicznościach faktycznych i prawnych, jakie istniały w dniu narady koordynacyjnej, jej ustalenia są wiążące do chwili uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody budowlanej na skutek zgłoszenia budowy tej sieci.

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (DzU z 1995 r., nr 25, poz. 133)

podstawa prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2017 roku, poz. 1332 ze zm.)

podstawa prawna: Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. DzU z 2016 roku, poz. 1629 ze zm.)

- Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, adwokat w Kancelarii Szymańczyk Roman Deresz Karpiński Adwokaci Sp. p.