Ministerstwo wyjaśniło, że:

1) do 31 grudnia 2009 r. obowiązuje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7D73E68D35F69537109558C9B0019AA4?id=180304]ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)[/link] i to ona jest podstawą prawną do przygotowania i uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2010 r..

2) nowa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7D73E68D35F69537109558C9B0019AA4?id=325303]ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240)[/link] wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r., w zakresie określonym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=68DB4BDBC3440DBAFE0AC540D7455DB6?id=325301]ustawą z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241)[/link]. Z tej ostatniej ustawy wynika w szczególności, że:

- art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych mają zastosowanie do uchwał budżetowych JST na 2010 r. (art. 121 ust. 4 Pwufp)

- uchwały budżetowe JST na 2010 r. w zakresie dotyczącym samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych są opracowywane, uchwalane i wykonywane na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 121 ust. 5 Pwufp).

Ministerstwo zwróciło uwagę, że ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawiera przepis szczególny umożliwiający opracowanie projektu i uchwalenie ustawy budżetowej na 2010 r. przy zastosowaniu przepisów nowej ustawy o finansach publicznych (art. 120 Pwufp). Takiego przepisu nie ma natomiast w odniesieniu do opracowania i uchwalenia uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2010 r.

„Oznacza to, że ustawodawca w zakresie, o którym mowa wyżej, przewidział szczególne regulacje w odniesieniu do budżetu państwa” - wyjaśniło MF.

[b]Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/384153.html]kalendarz wdrażania najważniejszych rozwiązań prawnych wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych[/link][/b]