Program Interreg Region Morza Bałtyckiego to program transnarodowy. Jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa członkowskie Unii Europejskiej (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec), a dziewiąty kraj to Norwegia, a dokładnie jej część. Instytucją zarządzającą programem jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech.

Kto może skorzystać?

Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Chodzi o wszystkie szczeble władz publicznych, uczelnie, instytuty badawcze, grupy interesu, ale też duże firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), agencje sektorowe, organizacje biznesowe i organizacje pozarządowe (NGO).

Nowy budżet jest już dostępny

Budżet Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 to ponad 142,1 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W przypadku dofinansowania projektu z tego funduszu poziom dotacji to 80 proc. To tego dochodzi kilka milionów euro z Norwegii, tu poziom dotacji to 50 proc.

Co ważne, projekty muszą być realizowane przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W dotowanym projekcie muszą brać co najmniej trzy podmioty z trzech krajów UE realizujących strategię dla regionu Morza Bałtyckiego.

Nie można realizować dużych inwestycji. Można zaś realizować małe projekty o wartości do 500 tys. euro, których realizacja musi się zakończyć w okresie 36 miesięcy. Drugi rodzaj dotowanych przedsięwzięć to tzw. core projekty. Tu też muszą brać udział co najmniej trzy podmioty z trzech krajów UE realizujących strategię dla Morza Bałtyckiego. Okres realizacji to także 36 miesięcy, ale nie ma limitu budżetu.

W czerwcu br. w ramach pierwszej, otwartej rundy konkursowej wybrano do realizacji 17 małych i 31 core projektów m.in. dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego. Następną rundę przyjmowania projektów zaplanowano na jesień br.

Jak znaleźć partnerów i inspirację?

Istnieje specjalna platforma dzięki której można znaleźć partnerów z innego kraju UE. Przygotowując własne przedsięwzięcie można się też zainspirować przeglądając bibliotekę projektów już zrealizowanych. Jak przypomina Esa Kokkonen, koordynator EUSBSR ds. innowacji, z Bałtyckiego Instytutu Finlandii w okresie 2014-2020 zrealizowano ponad 20 projektów z zakresu innowacji.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy w Katowicach (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej).

Inne źródła finansowania

Jak przyznaje Elena Kolosova, doradca ds. zewnętrznej współpracy z instytucji zarządzającej/ połączonego sekretariatu Programu Regionu Morza Bałtyckiego program ten jest tylko kroplą w morzu potrzeb i „oceanie” unijnych możliwości finansowania. Dlatego realizując projekt w ramach strategii dla regionu Morza Bałtyckiego warto spojrzeć na inne unijne programy.

To transnarodowe programy – Interreg. Transgraniczne programy współpracy Interreg, ale przede wszystkim główne krajowe i regionalne programy z polityki spójności na lata 2021-2027 finansowane z EFRR, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

To także programy horyzontalne zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską (KE), w tym Instrument „Łącząc Europę” (ang. CEF), Horizon Europe (badania), LIFE (środowisko), Erasmus+, Single Market Program, Digital Europe, Internal Security Fund – Police (DG HOME), EaSl.

Jak wskazują przedstawiciele Komisji Europejskiej ponadto można też sięgnąć po pieniądze spoza UE, w szczególności chodzi o środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN) lub Rady Europy.