Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2016 r., sygn. 1061-IPTPP3.4512.236.2016.2. BM rozstrzygnął kwestię stawki VAT mającej zastosowanie w przypadku refakturowania przez powiat tzw. „mediów" na jednostki budżetowe. We wniosku o wydanie interpretacji powiat wskazał, że jest właścicielem pomieszczeń, które wynajmuje na rzecz podmiotów zewnętrznych, a także na rzecz własnych jednostek budżetowych. Oprócz opłaty za czynsz najemcy są obciążani również kosztami „mediów".

W przypadku lokali użytkowych najemcy nie mają możliwości wyboru dostawcy mediów. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku pomieszczeń, które powiat udostępnia na rzecz jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe co do zasady nie mają możliwości wyboru dostawcy mediów, a jedynie w przypadku usług sprzątania jednostki mogą zrezygnować ze świadczeniodawcy wybranego przez powiat.

Powiat zaznaczył, że nie dokonał dotychczas centralizacji rozliczeń VAT w związku z wyrokiem TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14. Powiat obciąża jednostki budżetowe kosztami centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, funkcjonowania systemu alarmowego oraz sprzątania (kosztami eksploatacyjnymi). Z tego tytułu powiat wystawia faktury na rzecz jednostek budżetowych, stosując każdorazowo stawkę właściwą dla refakturowanej dostawy towaru lub usługi.

Pytanie powiatu dotyczyło tego, czy dotychczas (do momentu scentralizowania rozliczeń VAT powiatu) poprawnie dokumentuje czynności w zakresie obciążania jednostek budżetowych kosztami eksploatacyjnymi stosując stawkę VAT właściwą dla danej usługi. Powiat stanął na stanowisku, że przyjmując tymczasowo model odrębnych rozliczeń VAT, prawidłowo dokumentuje fakturami VAT obciążenia jednostek budżetowych z tytułu kosztów eksploatacyjnych, w tym również opłat za wywóz nieczystości.

Dyrektor izby skarbowej uznał stanowisko powiatu za prawidłowe w zakresie dokumentowania opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków, funkcjonowanie systemu alarmowego, sprzątanie oraz usługi telekomunikacyjne. Natomiast nie zgodził się ze stanowiskiem powiatu w zakresie opłat za wywóz nieczystości stałych. Organ podatkowy powołał się na wytyczne wynikające z wyroku TSUE w sprawie C-42/14 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa), który stwierdził, że co do zasady dostawy mediów należy traktować jako świadczenia odrębne od usługi najmu. W szczególności decyduje o tym fakt, że najemca ma możliwość wyboru ilości ich zużycia (na podstawie liczników), a także możliwość wyboru dostawcy usługi.

Zdaniem organu, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie wskazują, że obowiązek uiszczania opłat za wywóz ciąży na właścicielu. W świetle tych przepisów, zarówno wynajmujący, jak i najemca nie mają możliwości dokonania wyboru usługodawcy. Zapłata ta więc stanowi nieodłączny element usługi najmu, a jeżeli wynajmujący decyduje się na przeniesienie jej na najemcę, to powinna być traktowana jako jedna usługa wraz z najmem. Organ interpretacyjny podkreślił, że do momentu przeprowadzenia centralizacji, powiat powinien wystawiać refaktury na rzecz jednostek budżetowych z tytułu kosztów eksploatacyjnych, którymi je obciąża ze stawką właściwą dla danej usługi. Natomiast z tytułu opłat za wywóz nieczystości, powiat powinien wystawić fakturę z tytułu najmu ze stawką podstawową, która będzie obejmowała również opłatę za wywóz nieczystości.

Komentarz

Janina Fornalik, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP

Moim zdaniem nie jest słuszne stanowisko organu podatkowego w zakresie potraktowania opłat za wywóz nieczystości jako elementu usługi najmu. Jak wskazał TSUE w wyroku z 16 kwietnia 2016 r. w sprawie C-42/14, kwestia właściwej stawki VAT dla refakturowanych „mediów" powinna każdorazowo zależeć od okoliczności sprawy i zapisów umownych. Jeśli więc strony umowy najmu ustalą odrębne rozliczenia za koszty eksploatacyjne, to nie ma podstaw, aby traktować je dla celów VAT jako element świadczenia złożonego i stosować stawkę VAT właściwą dla usługi najmu (23% dla najmu lokali użytkowych i zwolnienie dla najmu lokali na cele mieszkalne). W mojej ocenie zasada ta dotyczy również usługi wywozu nieczystości. Jest to czynność odrębna od najmu i powinna podlegać 8% stawce VAT. O braku odrębności nie powinien decydować fakt, że po zmianie przepisów tzw. ustawy śmieciowej najemca nie ma wpływu na wybór firmy wywożącej odpady. Niestety stanowisko zaprezentowane w omawianej interpretacji prezentują również sądy administracyjne, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 10 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 944/15 oraz z 1 września 2015 r., sygn. I FSK 1414/13).