Z najnowszego raportu konwergencji nominalnej, przygotowanej w ministerstwie finansów wynika, że w kwietniu przez moment spełnialiśmy aż dwa kryteria - warunki przyjęcia euro. Oprócz kryterium stóp procentowych, zrównaliśmy się z wymaganym w unii walutowej poziomem inflacji.

- W marcu średnie tempo wzrostu indeksu HICP w ostatnich 12 miesiącach zrównało się z wartością referencyjną dla kryterium stabilności cen na poziomie 2,7 proc. - doniosło ministerstwo finansów w najnowszym raporcie "Monitor konwergencji nominalnej". Stało się tak po raz drugi od września 2008 roku (poprzednio w styczniu tego roku) i wynikało z dalszego wzrostu stopy inflacji w państwach UE o najbardziej stabilnych cenach: Łotwie, Niemczech i Holandii. Niestety obecnie inflacja w Polsce skoczyła już do poziomu 4 proc. i znacząco przekracza 12-miesięczną średnią w unii. Co więcej listopadowe prognozy Komisji Europejskiej (wraz z ich marcową aktualizacją dla Polski i 6 innych państw UE) nie przewidują ponownego spełnienia kryterium stabilności cen przez Polskę do końca 2012 roku.

W marcu mieściliśmy się też w ramach wytyczonych w Maastricht odnośnie stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wynosiła 5,9 proc. i była o 0,9 pkt. proc. niższa od wartości referencyjnej. Podstawą do obliczenia tej wartości były dane z 3 państw Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach: Łotwy,

Niemiec i Holandii. - Częste zmiany składu grupy referencyjnej w ostatnich dwóch latach - średnio raz na 2,3 miesiąca w porównaniu z 4,4 miesiąca w latach 1998-2008 - powodują znaczne wahania wartości referencyjnej, szczególnie w obliczu wzrostu zróżnicowania rynkowej premii za ryzyko między poszczególnymi państwami UE - uważa resort finansów.

Kryterium fiskalne nie jest spełnianie ze względu na nałożoną na nas procedurę nadmiernego deficytu. Według oficjalnych danych wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 roku wyniósł -7,9 proc. PKB. Rząd podtrzymał jednak zamiar obniżenia go już w przyszłym roku do 2,9 proc. - Realizacja tej rekomendacji umożliwiłaby zakończenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski najpóźniej w 2013 roku - czytamy w raporcie. - Istnienie nadmiernego deficytu zostało stwierdzone w 24 z 27 państw UE.

Kryterium kursu walutowego ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II.