Od 3 lipca doręczanie pism sądowych w postępowaniach cywilnych musi się odbywać za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych. Portal jest administrowany przez Ministra Sprawiedliwości oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Według ustaleń NRA, pozostałe sądy nie mają wpływu na architekturę, funkcjonowanie, a także stosowanie rozwiązań informatycznych zawartych w portalu informacyjnym, ale administrują danymi osobowymi użytkowników. A są nimi także pełnomocnicy procesowi, w tym adwokaci. Wszyscy użytkownicy, również adwokaci, logują się do portalu za pomocą numeru PESEL.

Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego, taki sposób identyfikacji użytkowników portalu budzi wątpliwości.

- Wykorzystanie numeru PESEL jako loginu i przetwarzanie tych danych, nie jest oparte na wyrażonej zgodzie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, ale jest wynikiem zastosowania rozwiązania informatycznego, które wymusza taki sposób logowania w tym portalu, nakładającą na sąd obowiązek dokonywania doręczeń przez portal informacyjny - zauważa mec. Rosati.

Jego zdaniem, z analizy dotychczasowych wystąpień i działań Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, iż numer PESEL nie powinien być używany jako identyfikator w publicznych usługach czy rozwiązaniach cyfrowych. Może bowiem doprowadzić do ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym.

– Numer PESEL nie powinien być używany jako identyfikator w publicznych usługach czy rozwiązaniach cyfrowych. Jest to związane np. z eliminowaniem zagrożeń dotyczących kradzieży tożsamości czy nieautoryzowanego posługiwania się tym numerem przy czynnościach prawnych rodzących skutki majątkowe – czytamy w piśmie, które Prezes NRA wysłał  do Jana Nowaka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie.