Powołując się na prowadzenie postępowania o ustalenie zasadności zgłoszonych roszczeń oraz na przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróciło się do urzędu stanu cywilnego o udostępnienie kserokopii karty zgonu ubezpieczonego, złożonej do akt zbiorowych rejestracji aktów stanu cywilnego, lub o wskazanie placówki medycznej, która wystawiła ten dokument. Karta zgonu jest podstawą sporządzenia aktu zgonu, a zawarte w niej dane były ubezpieczycielowi niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia losowego oraz wysokości odszkodowania.

Kierownik USC odmówił, ponieważ – jak stwierdził w uzasadnieniu decyzji – zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego dane w karcie zgonu – w tym o przyczynie śmierci – służą wyłącznie do celów statystycznych. Wojewoda śląski, do którego odwołało się towarzystwo, utrzymał w mocy odmowną decyzję. Zdaniem wojewody na przeszkodzie udostępnienia karty zgonu stoją dobra ustawowo chronione, a ustawa o statystyce publicznej nie uprawnia kierownika USC do udzielania ubezpieczycielowi informacji o przyczynie zgonu osoby ubezpieczonej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę towarzystwa ubezpieczeniowego na decyzję wojewody. Zdaniem WSA słusznie organy administracji uznały, że na przeszkodzie udostępnienia kserokopii aktu zgonu stają dobra ustawowo chronione m.in. tajemnicą statystyczną.

Czytaj więcej

Wypłata ubezpieczenia NNW bez protokołu z sekcji zwłok

Spółka złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest jednak przepis przewidujący, że jeżeli przed przedstawieniem skargi kasacyjnej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wojewódzki sąd administracyjny stwierdzi, że zachodzi nieważność postępowania albo też podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione, uchyla zaskarżony wyrok i na tym samym posiedzeniu ponownie rozpatruje sprawę.

W wyniku zastosowania tego przepisu WSA w Gliwicach uchylił wydany uprzednio wyrok oraz decyzje kierownika USC i wojewody śląskiego.

– Dane wykorzystywane do celów statystycznych nie w każdej sytuacji podlegają bowiem ochronie. W tej sprawie były niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia losowego i mieściły się w zadaniach ubezpieczyciela. Błędnie także uznano, że tajemnica statystyczna obejmuje kierownika USC – uzasadniał wyrok sędzia sprawozdawca Rafał Wolnik.

Sprawa wraca więc do pierwszej instancji, czyli do kierownika USC.

Sygnatura akt: II SA/Gl 782/21

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ