Rada Ministrów przyjęła projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. w wysokości 100,0 proc. w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia w 2022 r., ustalone zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.

Przewidywane wielkości makroekonomiczne w 2022 r. ukształtują się następująco: dynamika realna produktu krajowego brutto – 104,3 proc.; inflacja – 102,8 proc.; dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 106,4 proc.; dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 106,7 proc.; przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 669 tys. etatów; stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 5,8 proc.; przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 565 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania w rezerwach celowych na rok 2021).

Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów jest zobowiązana do przedłożenia ich Radzie Dialogu Społecznego oraz ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej, w celu wyrażenia opinii.