Producent maszyn górniczych tłumaczy korektę prognozy odpisem aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami od tych należności, naliczeniem odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynikających z zawartego porozumienia z kontrahentami i przesunięciem transakcji sprzedaży z 2012 na 2013 rok.

Bumech na 2012 r. prognozuje przychody  ze sprzedaży na poziomie - 108 350 tys. zł, tj. 90,25 proc.  pierwotnej prognozy;  zysk na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 17 500 tys. zł, tj. 91,86 proc. pierwotnej prognozy;  zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) na poziomie - 31 790 tys. zł, tj. 91,91 proc. pierwotnej prognozy;  zysk netto na poziomie - 6 300 tys. zł, tj. 62,89 proc. pierwotnej prognozy.