Rolnicy ubiegają się o przyznanie wsparcia na ten cel w wysokości ponad 123 milionów złotych.

Jak informuje ARiMR zgodnie z przepisami tego rodzaju wnioski, w ramach programu – „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" można składać jeszcze tylko do 12 grudnia.

Pieniądze mogą otrzymać rolnicy, którzy w 2012 r. lub 2013 r. ponieśli straty w wyniku: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, obsunięcia się ziemi, gradu, huraganu pioruna.

Do najważniejszych kryteriów przyznania finansowej pomocy należy wielkość poniesionych strat.

Co najmniej 10 tys. zł w budynkach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich. Natomiast straty w produkcji rolnej czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, rybach muszą osiągnąć powyżej 30 procent wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Maksymalna kwota jaką mogą otrzymać poszkodowani rolnicy to 300 tys. zł.

Finansowa pomoc będzie przyznawana tylko na działania inwestycyjne związane z odtworzeniem produkcji.

Dotąd za lata 2010 – 2012 ARiMR wypłaciła już rolnikom poszkodowanym w wyniku tego rodzaju szkód 276 mln zł.