Takie wyniki przynosi raport "Polska Wieś i Rolnictwo 2013" przygotowany przez firmę BioStat. Spośród osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy załatwiały sprawy w ARiMR, 82 proc. wystawiło agencji oceny bardzo dobre i dobre, przy czym 15 proc. przyznało najwyższą notę.

Rolnicy wysoko oceniają m.in. kompetencje pracowników ARiMR - 74 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych a 7 proc. źle ocenia kompetencje pracowników agencji. Respondenci wskazali również na wysoką jakość obsługi interesantów - 70 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych (6 proc. negatywnych)

Badani mieszkańcy wsi oceniali również działalność informacyjną prowadzoną przez ARiMR. Najwyższe noty zebrały informacje przekazywane za pośrednictwem telewizji i prasy po 64 proc. pozytywnych ocen; radia - 63 proc. ocen pozytywnych oraz portalu internetowego ARiMR - 49 proc. ocen pozytywnych.

Większość mieszkańców wsi - 77 proc. badanych -  nie zgłasza żadnych uwag do funkcjonowania ARiMR. Pozostali wskazują na potrzebę m.in. poprawy obsługi lub podniesienia kompetencji pracowników A(4 proc.), zwiększenia liczby informacji i ich dostępności (4 proc.), przygotowania łatwiejszych formularzy wniosków o pomoc (3 proc.), szybszego załatwiania spraw (2 proc.), zmniejszenia biurokracji (2 proc.), czy wydłużenia godzin otwarcia placówek  agencji (1 proc.).

Respondenci odpowiadali również na pytania ,skąd chcieliby czerpać informacje o działaniach ARiMR. Najwięcej z nich wymieniło telewizję, na drugim miejscu wskazano prasę, a w dalszej kolejności materiały przekazywane za pośrednictwem sołtysów, pracowników agencji, radia oraz portalu internetowego ARiMR.

Firma BioStat zbadała również, skąd rolnicy czerpią informacje o zmianach zachodzących na wsi i w rolnictwie oraz o możliwościach skorzystania ze wsparcia. Najwięcej, bo aż 51 proc. badanych, wskazało jako źródło tych informacji telewizję, 26 proc. radio, 18 proc. respondentów stwierdziło, że taką wiedzę mają z ogłoszeń umieszczanych w urzędach państwowych, 13 proc. z internetu, a 10 proc. z prasy.

Badanie "Polska Wieś i Rolnictwo 2013", przeprowadzone przez firmę BioStat, zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1500 osób (867 - to rolnicy, a 633 - nie rolnicy) w lipcu i sierpniu 2013 r.