Na otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa, a także edukacji prawnej, wpłynęło do starostwa powiatowego kilka ofert. Z góry było jednak wiadomo, że zarówno obecnie, jak i w niedalekiej przyszłości, zapotrzebowanie na korzystanie z takiej działalności będzie rosło.

Największą liczbę punktów otrzymała oferta pozarządowej organizacji: stowarzyszenia. Zarząd powiatu jednogłośnie przyjął ją do realizacji jako zadanie publiczne. Informacja o zwycięzcy znalazła się w sporządzonym jeszcze w tym samym dniu „ogłoszeniu o wyborze ofert”. W ogłoszeniu zawiadamiano, że na jeden punkt pomocy prawnej przeznacza się środki publiczne w wysokości 60 tys. zł, oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej – 3960 zł.

Ze skargą na rozstrzygnięcie konkursu wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu inna organizacja pozarządowa: fundacja, uczestnicząca również w konkursie. Zarzuciła niedookreślenie w ogłoszeniu konkursowym m.in. kryteriów oceny. W opinii fundacji, gdyby postępowanie konkursowe było prowadzone rzetelnie, oferta konkurencyjnej organizacji pozarządowej nie mogłaby zostać wyłoniona jako najkorzystniejsza.

Odpowiadając na skargę, Zarząd Powiatu stwierdził, że nie podejmował uchwały o rozstrzygnięciu konkursu. Postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Do wiadomości publicznej podano jedynie ogłoszenie o wyborze ofert. Przyjęte kryteria merytorycznej oceny oferty były prawidłowo dookreślone. Każdy z oferentów mógł się z nimi zapoznać, i tak skonstruować ofertę, by uzyskała najwyższą ocenę.

WSA uwzględnił jednak skargę i stwierdził bezskuteczność czynności zarządu powiatu. Sędzia sprawozdawca Krzysztof Sobierajski wyjaśnił, iż mimo iż zaskarżona czynność zarządu ma charakter „niedecyzyjny”, już sam fakt, że podlega kontroli sądu, powoduje obowiązek sporządzania uzasadnienia.

Taki obowiązek wynika wprost z Karty Praw Podstawowych UE oraz z Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji – stwierdził sąd. Zarząd powiatu nie sporządził uzasadnienia. Uniemożliwiło to poznanie motywów, którymi się kierował, powierzając wykonywanie zadania publicznego stowarzyszeniu, a odmawiając takiego powierzenia pozostałym uczestnikom procedury konkursowej.

Sygnatura akt: II SA/Op 33/22

Czytaj więcej

Bezpłatne poradnictwo prawne: gdy prawnik pomyli się w poradzie