Konkurs odbywa się po raz 18. Jego organizatorem jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. „Rzeczpospolita" od początku wspiera go medialnie.

Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono. Istotny jest również udział wzorowego kandydata w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych, a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych.

Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów kapituła konkursu przyzna tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Zgłoszenie można przesłać zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą e-mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl.

Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur. Kandydatury można zgłaszać do 28 lutego 2021 r. Adres pocztowy to Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie www.fupp.org.pl.