Dzisiaj akcjonariusze PKO BP dali zielone światło dla ugód z frankowiczami. Bank informuje, że jest w trakcie pilotażu rozwiązania. Po jego zakończeniu rada nadzorcza zdecyduje o zasadach oferowania ugód. Kiedy ruszą ugody? „O terminie wdrożenia bank będzie informował w odrębnej komunikacji" – informuje PKO BP.

- Akcjonariusze dali radzie nadzorczej i zarządowi mandat do zawierania ugód z kredytobiorcami walutowymi. Oferowanie ugód ruszy po zakończeniu pilotażu i zatwierdzeniu przez radę nadzorczą warunków, jakie bank zaoferuje kredytobiorcom. Warunki te będą uwzględniały ocenę otoczenia prawnego i orzeczniczego – mówi Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu PKO BP.

Czy to otoczenie się zmieni? Nie jest to wykluczone, bo banki i frankowicze oczekują uchwał Sądu Najwyższego (zaplanowane są na 7 maja i 11 maja) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (29 kwietnia).

Od blisko pół roku prace nad ugodami bank prowadzi wspólnie z ośmioma innymi kredytodawcami, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i w asyście dwóch kolejnych instytucji z sieci bezpieczeństwa finansowego. Propozycja ugód, przedstawiona w połowie grudnia przez przewodniczącego KNF, zakłada zaoferowanie klientom możliwości zawierania dobrowolnych porozumień, na mocy których klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego frankowy kredyt mieszkaniowy od początku był złotowym.

PKO BP, który wyrósł na lidera tej grupy, informuje, że prace nad warunkami ugód są na ukończeniu. Dotyczy to zarówno samej oferty, mechanizmu przewalutowania, jak i projektów umów między klientem i bankiem. Proces mediacji będzie toczył się przy udziale Sądu Polubownego przy KNF. Wniosek o jego przeprowadzenie będzie można złożyć za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej iPKO. Zawartą z klientem umowę o mediację bank przekaże do Sądu Polubownego przy KNF. I to mediator z Sądu wyznaczy terminy spotkań mediacyjnych oraz określi sposób, w jaki będą się one odbywać. Proces mediacji będzie bezpłatny dla klienta – koszty Sądu Polubownego poniesie bank.

Z możliwości zawarcia ugody, będą mogli skorzystać również klienci, którzy pozostają dziś w sporze sądowym z bankiem. W tym przypadku, proces ugodowy będzie toczył się przed sądami powszechnymi.

Bank przeanalizował korzyści i ryzyka związane z możliwymi wariantami postępowania w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych. Ocenił, że osiągniecie kompromisu i zawarcie ugody jest zarówno dla banku, jak i dla jego klientów, korzystniejsze niż angażowanie się w długotrwałe procesy sądowe z niepewnym rozstrzygnięciem. Czy klienci zechcą ugód? Ankieta przeprowadzona kilka tygodni temu przez PKO BP wskazała, że 70 proc. z nich jest zainteresowanych zawarciem z ugody, na „nie" opowiedziało się 5 proc. ankietowanych.