„Wniosek złożony przez emitenta obejmuje także żądanie wyznaczenia przez KNF nowej osoby (fizycznej lub prawnej), która faktycznie będzie realizowała cele powołania kuratora, jeżeli w ocenie KNF ustanowienie kuratora jest w sytuacji Idea Banku zasadne oraz wniosek ewentualny skierowany do BFG, dotyczący żądania podjęcia przez BFG realnych działań w celu poprawy sytuacji emitenta i tym samym wypełniania zadań BFG jako kuratora emitenta, na wypadek nieodwołania Funduszu z funkcji kuratora" – podał bank kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

Idea Bank podał, że złożenie wniosku zostało poprzedzone podjęciem przez zarząd i radę nadzorczą banku jednogłośnych uchwał w tej sprawie. W ocenie spółki BFG nie realizuje celu, dla którego został powołany na kuratora, gdyż nie podejmuje aktywności służącej poprawie sytuacji banku, ani też nie wspiera organów banku na etapie opracowania czy wdrażania działań naprawczych.

Drugim motywem złożenia wnioski, podawanym przez Idea Bank, są mogące występować przeszkody natury prawnej, które mają rzekomo uniemożliwiać BFG sprawne i efektywne pełnienie funkcji kuratora. „Przeszkody te mogą dotyczyć przede wszystkim możliwości komunikowania emitentowi informacji w zakresie uzasadnienia działań podejmowanych przez Fundusz w kontekście tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 320 ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji lub art. 10a ust. 2 ustawy Prawo bankowe" - napisano w komunikacie.

Dodano, że szczególny status BFG i różne role, w jakich może on występować w ramach szczególnych reżimów prawnych, w praktyce utrudnia efektywną współpracę Idea Banku z BFG jako kuratorem z uwagi na niepewność w zakresie roli, w jakiej BFG w danym momencie występuje oraz zakresu przysługujących BFG praw i ciążących na nim obowiązków – podał Idea Bank, który od połowy 2018 r. nie spełnia wymogów kapitałowych (mimo wezwań KNF ani Getin Holding, ani Leszek Czarnecki nie dokapitalizowali Idea Banku). Na koniec marca miał tylko 150 mln zł kapitału własnego, niedobory sięgają około 1 mld zł.

Ostatnio nadzorcy zaczęli tracić cierpliwość wobec Idea Banku i jego akcjonariuszy. BFG w połowie sierpnia wniósł do sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej Idei dotyczących sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Money. Transakcja ta miała wzmocnić sytuację kapitałową. Bank łącznie 3,25 zł (sic!) miał sprzedać 65 proc. akcji Idea Money na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasingu. Dzięki efektom księgowo-rachunkowym (utrata kontroli nad Idea Money i rozwiązanie odpisów aktualizujących ekspozycje od tej spółki) transakcja miała przynieść zysk łącznie do 300 mln zł. Idea Bank planuje jeszcze dwie transakcje – obok małej emisji akcji, której powodzenie zresztą jest wątpliwe – które będą wymagać akceptacji BFG: chodzi o sprzedaż wierzytelności leasingowych do siostrzanego Getin Noble Banku oraz sprzedaży na rzecz Getin Holdingu i LC Corp 25 proc. akcji Idea Getin Leasingu.

Pod koniec sierpnia KNF wszczęła postępowanie administracyjne przeciw Getin Holdingowi, głównemu akcjonariuszowi Idei. Chodzi o brak wypełnienia zobowiązania złożonemu przed laty KNF polegającego na utrzymaniu na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie wskaźnika płynności, pozycji kapitałowej oraz wskaźnika wypłacalności Idea Banku.

Z kolei w połowie lipca Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy Idea Banku. Wskazała, że jego współczynniki kapitałowe są istotnie poniżej wymaganych, a zaprezentowane w planie naprawy założenia i sposoby na osiągnięcie wymogu nie zostały w wystarczający sposób uprawdopodobnione.