„Dochody ogółem grupy mBanku wzrosły o 7,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1,62 mld zł. Dochody podstawowe zwiększyły się, ponieważ wzrósł zarówno wynik z tytułu odsetek, jak i wynik z tytułu opłat i prowizji. Wyższy o 18,5 proc. wynik z tytułu odsetek jest efektem wzrostu przychodów z tytułu odsetek głównie dzięki podwyżkom stóp procentowych w IV kwartale 2021 r. w sumie o 165 p.b. Marża odsetkowa netto w grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2021 r. osiągnęła poziom 2,42 proc. w porównaniu z 2,02 proc. w III kwartale 2021 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 2,2 proc., głównie dzięki wyższym opłatom za konta i przelewy oraz wyższym przychodom z działalności maklerskiej. Wynik z działalności handlowej był ujemny, na co wpływ miała głównie wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniosło -32,8 mln zł, co było związane przede wszystkim z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania” – podał mBank.

Istotny negatywny wpływ na zysk operacyjny grupy mBanku miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które w IV kwartale 2021 r. osiągnęły wartość ponad 2 mld zł, w porównaniu z 436,8 mln zł w III kwartale 2021 r. Bank podał, że najistotniejszym elementem tych kosztów w IV kwartale 2021 r. było ujęcie kosztów potencjalnego programu ugód w wysokości 1 mld zł oraz wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z pozwami indywidualnymi w wysokości 641,8 mln zł.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. toczyły się 13 373 indywidualne postępowania sądowe (wobec 7 508 postępowań rok wcześniej) wszczęte przeciwko mBankowi przez jego klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF, o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 3,5 mld zł (1,45 mld zł rok wcześniej).