Raiffeisen Polbank miał w I kwartale 2017 r. 76 mln zł straty netto wobec 22 mln zł straty (z działalności kontynuowanej) rok temu. Bank wskazuje, że wpływ na ujemny wynik miało głównie spisanie wartości niematerialnej marki „Polbank” w kwocie 114 mln zł oraz rozpoznanie w kosztach całkowitej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. w wysokości 48,5 mln zł – to o 31 mln zł, czyli 130 proc., więcej niż rok temu (zmiana księgowania dotyczy wszystkich banków).

Dochody grupy zwiększyły się o 35,7 mln zł, tj. 9,2 proc. w stosunku do dochodów z działalności kontynuowanej w I kwartale 2016 r. i wyniosły 423,3 mln zł. Wzrost ten był rezultatem wyższego wyniku z tytułu odsetek będącego następstwem zarówno obniżenia przez grupę kosztów pozyskiwanego finansowania, jak i spadku średniego wolumenu pasywów, a co za tym idzie spadku kosztów odsetkowych o 22,8 proc. r./r. Przychody odsetkowe nieznacznie obniżyły się w I kwartale 2017 r. o 1,0 proc. z powodu spadku średniego wolumenu aktywów. W konsekwencji marża odsetkowa netto wzrosła z 1,8 proc. do 2,1 proc. w I kwartale 2017 r. Wynik odsetkowy urósł dzięki temu o 13,6 proc., do 268 mln zł.

Wynik z tytułu prowizji i opłat zwiększył się o 2,2 proc. r./r. z powodu obniżenia kosztów obsługi kart płatniczych i operacji banknotowych w wyniku outsourcingu obsługi transakcji kartowych. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej i z pozycji wymiany pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do I kwartału 2016 r.

Pomimo wyższych opłat na rzecz BFG w I kwartale 2017 r., ogólne koszty administracyjne grupy obniżyły się o 12,4 mln zł, tj. 4,1 proc., co było efektem obniżenia kosztów wynagrodzeń, utrzymania i wynajmu budynków oraz amortyzacji. Odpisy oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wzrosły o 21,1 mln zł, tj. 53,2 proc., do 61 mln zł, głównie w wyniku wzrostu odpisów w segmencie bankowości detalicznej w efekcie dojrzewania portfela kredytów niezabezpieczonych, których udział w portfelu detalicznym rośnie od II półrocza 2015 r.

Aktywa ogółem grupy wyniosły 50,6 mld zł na dzień 31 marca 2017 r., tj. obniżyły się o 5,1 proc. w stosunku do końca 2016 r. głównie w wyniku spadku aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Kredyty i pożyczki udzielone klientom, stanowiące największą pozycję sumy bilansowej, nieznacznie spadły o 0,5 mld zł, tj. 1,4 proc., do 33,4 mld zł. Obniżeniu uległo saldo walutowych kredytów hipotecznych w segmencie detalicznym na skutek aprecjacji złotego względem euro i franka szwajcarskiego. Zobowiązania wobec klientów obniżyły się do 34,3 mld zł, czyli o 2,0 mld zł, tj. 5,5 proc., w stosunku do końca 2016 r. głównie w segmencie klientów korporacyjnych. Spadek ten spowodowany był optymalizacją struktury finansowania grupy.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,53 proc., a współczynnik kapitału Tier1 15,95 proc.