KNF po dzisiejszym posiedzeniu jednogłośnie przekazała, że poczynione w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły KNF 14 września na wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego nałożenia na Alior Bank kary pieniężnej. Dotyczy to podejrzenia naruszenia przez Alior Bank między innymi przepisów w związku z brakiem zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich, w związku ze świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta i w związku z przekazywaniem klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Dotyczy to zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy: WI Inwestycje Selektywne FIZAN, SGB WI Lasy Polskie FIZAN, WI Inwestycje Rolne FIZAN, WI Vivante FIZAN. Zarządzał nimi W Investments, a FinCrea TFI administrowała nimi i dokonywała wyceny aktywów. Certyfikaty funduszy sprzedawał m.in. Alior i BOŚ.

Za te same fundusze 5 mln zł kary otrzymał parę dni temu Raiffeisen Polbank, który był depozytariuszem. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego KNF ustaliła, że w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza przez bank doszło do szeregu nieprawidłowości. KNF podała, że nie działał niezależnie i w interesie uczestników Funduszy, do czego był zobligowany.

W listopadzie 2017 r. KNF cofnęła licencję FinCrea TFI i nałożyła na towarzystwo 5 mln zł kary. Był to efekt „niewykonania bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN oraz rażące naruszenie przez Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN postanowień statutów w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.