Komisja Nadzoru Finansowego dzisiaj jednogłośnie nałożyła na ING Bank Śląski karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł. W związku z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązków depozytariusza niektórych funduszy Inventum (chodzi m.in. o zapewnienie możliwości sprzedaży jednostek i odpowiedniej ich wyceny).

Niedawno komisja nałożyła na Raiffeisen Polbank 5 mln zł kary za niewywiązanie się z roli depozytariusza funduszy W Investments. Parę dni temu Business Insider donosił, że w KNF prowadzi kontrolę w mBanku. Bank potwierdził, ale nie wyjaśnił czego dotyczy (być może chodzi o jego rolę depozytariusza funduszy Trigona TFI).

W przypadku ING Banku Śląskiego KNF wskazuje, że oparte na współpracy działania funduszu inwestycyjnego i czynności kontrolno-nadzorcze depozytariusza, powinny przyczynić się w efekcie do prawidłowej realizacji jednego z kluczowych dla interesu inwestorów aspektów funkcjonowania funduszu inwestycyjnego, jakim jest wycena jego aktywów. „Działalność depozytariusza powinna podnosić bezpieczeństwo lokat w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz pewność obrotu, przyczyniając się zarazem do realizacji podstawowego celu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w postaci zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku".

Nadzór wskazuje ponadto, że kwestia prawidłowego przeprowadzenia przez fundusz inwestycyjny operacji zbycia jednostek uczestnictwa ma szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, gdy jest ono elementem realizacji zlecenia konwersji jednostek. „W takim bowiem przypadku przepływ środków pieniężnych następuje z rachunku funduszu źródłowego na rachunek funduszu docelowego, co w określonych przypadkach, np. braku płynności w funduszu źródłowym, może skutkować trwałym brakiem możliwości uzyskania przez fundusz docelowy środków pieniężnych od funduszu źródłowego, co z kolei może wywoływać bardzo niekorzystny wpływ na sytuację majątkową uczestników funduszu docelowego, którzy prawidłowo opłacili nabyte przez siebie jednostki uczestnictwa. W opisanej sytuacji istnieje realne ryzyko, że fundusz który przydzielił uczestnikom nieopłacone jednostki uczestnictwa nie będzie w stanie, z uwagi na brak płynności, zrealizować wszystkich otrzymanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa i będzie zmuszony do korekty wyceny aktywów funduszu, dokonując odpisów aktualizujących należności od funduszy źródłowych, poprzez sprowadzenie ich wartość do zera, co w oczywisty sposób wpłynie negatywnie na wartość jednostki uczestnictwa tego funduszu. Podkreślenia wymaga, że obowiązki depozytariusza w omawianym zakresie mają niewątpliwie doniosłe znaczenie dla interesu uczestników funduszu" – argumentuje KNF. Dodano, że nieprawidłowości w ustaleniu wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa prowadzą lub mogą prowadzić do wystąpienia niekorzystnych skutków majątkowych dla uczestników funduszu inwestycyjnego.