fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Rada gminy uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi nawet po upływie terminu

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Fotorzepa, Roman Bosiacki
Rada gminy może uchwalić program współpracy z organizacjami pozarządowymi mimo upływu terminu określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Pogląd, że po upływie tego terminu rada nie może już uchwalić takiego programu, jest błędny.
Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: II OSK 1824/11) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 r., uzasadniając to przekroczeniem terminu do jej podjęcia. WSA we Wrocławiu podtrzymał to stanowisko i oddalił skargę rady.
Wyrok NSA jest jak najbardziej na czasie, ponieważ do 30 listopada rady powinny uchwalić roczne plany współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Takie roczne programy mają być uchwalane do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy na 2011 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła 27 grudnia 2010 r., czyli po upływie terminu. Wojewoda dolnośląski zakwalifikował to jako istotne naruszenie prawa. Art. 5a nie przewiduje bowiem żadnych wyjątków od określonego w nim terminu.
Prezydent Wrocławia zaskarżył rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do WSA we Wrocławiu. Jego zdaniem nie zawiera ono żadnych zarzutów merytorycznych, a jedynym uchybieniem jest niedochowanie terminu podjęcia uchwały.
WSA przyznał rację wojewodzie. Również w jego opinii uchybienie terminowi do podjęcia uchwały jest istotnym naruszeniem prawa. Termin wskazany w art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego należy bowiem traktować jako termin zawity, regulujący ściśle procedurę podejmowania uchwał.
W skardze kasacyjnej do NSA Rada Miejska Wrocławia zakwestionowała to stanowisko. Jej zdaniem termin do podjęcia uchwały nie jest zawity, lecz instrukcyjny, a jego naruszenie nie pozbawia rady kompetencji do uchwalenia programu współpracy. Nie zgodziła się również, że jego przekroczenie było istotnym naruszeniem prawa uzasadniającym stwierdzenie nieważności uchwały.
NSA uznał zarzuty skargi dotyczące błędnej wykładni art. 5a ust. 1 ustawy za uzasadnione.
– Do wykładni tego przepisu niezbędna jest wykładnia celowościowa, która musi się opierać na intencjach ustawodawcy – powiedziała sędzia Małgorzata Stahl. – Obowiązek uchwalania programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi nakładany jest w interesie tych organizacji. Gdyby termin określony w przepisie był terminem zawitym, to 30 listopada rada straciłaby możliwość uchwalenia takiego programu. Nie taki był zamiar ustawodawcy, gdyż najbardziej poszkodowane byłyby wówczas te organizacje. Rada mogłaby natomiast przekonywać, że skoro minął już termin, nie może uchwalić programu. Tymczasem temu obowiązkowi jednostki stanowiącej samorządu terytorialnego odpowiada prawo organizacji społecznych do uregulowania stosunku z nimi.
Czytaj także w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA