fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

NZOZ - czy jest jest podatnikiem VAT

www.sxc.hu
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wyodrębniony organizacyjnie i majątkowo od swojego organu założycielskiego może być uznany za podatnika VAT
Tak orzekł WSA w Łodzi 4 października 2011 (I SA/Łd 551/11).
Ze skargą do sądu wystąpił NZOZ, utworzony przez spółkę jawną na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Jest wyodrębniony w sposób organizacyjny i majątkowy, posiada własną siedzibę, organy zarządzające oraz personel medyczny. Na podstawie uchwalonego statutu ma prawo do podejmowania niezależnych decyzji ekonomicznych i gospodarczych.
Prowadzi działalność gospodarczą na własne ryzyko i w tym zakresie posiada stosowne ubezpieczenie OC. Prowadzi również własną rachunkowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Jest zakładem pracy w rozumieniu kodeksu pracy i w związku z tym jest płatnikiem PIT (w zakresie przychodów ze stosunku pracy).
We wniosku o wydanie interpretacji pytał, czy może zostać uznany za podatnika VAT. Zdaniem wnioskodawcy jest podmiotem odrębnym od spółki jawnej będącej jego organem założycielskim i prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie. Spełnia więc przesłanki zawarte w art. 15 ustawy o VAT.
Organ uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. W jego opinii wyodrębnienie NZOZ od jego organu założycielskiego nastąpiło jedynie na płaszczyźnie organizacyjnej, ale już nie na płaszczyźnie prawnej. W zakresie usług zdrowotnych świadczonych przez skarżącego podatnikiem VAT jest spółka jawna, będąca jego organem założycielskim.
Sąd uchylając zaskarżoną interpretację, stwierdził, że NZOZ wyodrębniony organizacyjnie i majątkowo od swojego organu założycielskiego w opisany sposób jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy. Stanowisko to podziela orzecznictwo sądów administracyjnych.
—Krzysztof Węgrzyn współpracownik Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte
Komentuje Krzysztof Wilk, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie)
Jest to kolejne orzeczenie potwierdzające, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) utworzony przez organ założycielski (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę takiej osobowości nieposiadającą) może być odrębnym od tego organu podmiotem na gruncie prawa podatkowego.
Jest to szczególnie istotne ze względu na zwolnienie z CIT podatników, których celem statutowym jest ochrona zdrowia, w zakresie dochodów reinwestowanych w działalność statutową. Jeśli zatem NZOZ zostanie uznany za jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, staje się niejako odrębnym bytem na gruncie prawa podatkowego, a więc oddzielnym podatnikiem CIT, a jak wynika m.in. z komentowanego wyroku – również podatnikiem VAT.
Nie każdy NZOZ może być jednak odrębnym podatnikiem. Do tego niezbędne jest odpowiednie wydzielenie organizacyjne i majątkowe, co jest już sferą uznaniową każdego podmiotu, który określa te zasady w statucie NZOZ (np. osobną siedzibę, władze, nazwę, sposób zdobywania i dysponowania majątkiem, zasady rachunkowości, politykę marketingową i promocyjną itp.).
Z mocy prawa natomiast NZOZ jest odrębnym od założyciela zakładem pracy.Ta argumentacja powinna być uznana za aktualną również w świetle obecnie obowiązującej ustawy o działalności leczniczej, na podstawie której NZOZ funkcjonujące do 1 lipca 2011 stały się z mocy prawa przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.
Art. 42 tej ustawy (podobnie jak wcześniej obowiązująca regulacja) pozwala na wyodrębnienie takich podmiotów od podmiotu tworzącego (wcześniej organu założycielskiego) w statucie nadanym przez założyciela.Należy zauważyć, że wyodrębnienie podatkowe na gruncie VAT może w niektórych sytuacjach rodzić wątpliwości co do zasad opodatkowania i dokumentowania transakcji.
Przykładowo w razie nabycia towarów przez spółkę założycielską część z nich przeznaczona na działalność wyodrębnionego NZOZ (podmiotu leczniczego) powinna być z mocy przepisów udokumentowana fakturą wystawioną przez podmiot założycielski dla NZOZ, ewentualnie fakturą wewnętrzną, jeśli przekazanie uznamy za nieodpłatne. To z kolei kłóci się z podstawowymi zasadami prawa, zgodnie z którymi jeden podmiot (przedsiębiorca) nie może zawierać transakcji z samym sobą.
Takie sytuacje mogą kreować zarówno ryzyko podatkowe (np. brak możliwości odliczenia VAT naliczonego od zakupów podmiotu założycielskiego związanych z NZOZ, i odwrotnie), jak i możliwości optymalizacji czy planowania podatkowego (poprzez powiązanie niektórych kosztów z działalnością opodatkowaną ).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA