Akty prawne

Obowiązują od 23 września 2011

KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
• wyrok Trybunału Konstytucyjnego) z 9 marca (P 15/10) o niezgodności z konstytucją art. 8 pkt 2 ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej  (DzU nr 61, poz. 315) • ustawa z 28 lipca o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (DzU nr 185, poz. 1093)
•  rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, dwa z 15 września, w sprawie – stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (DzU nr 195, poz. 1157) –  wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (DzU nr 195, poz. 1158) KOMBATANCI • ustawa  z 28 lipca o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (DzU nr 187, poz. 1109) - więcej "Łatwiej o pomoc dla kombatanta" EMERYTURY I RENTY • ustawa z 28 lipca o zmienia ustawy o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 187, poz. 1112)- więcej "ZUS wypłaci wyższe emerytury" KOLEJ • ustawa z 28 lipca o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym (DzU nr 187, poz. 1113)- więcej "Państwo poręczy pożyczki na modernizację torów" KULTURA • ustawa z 29 lipca o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze 26 marca 1999 r. (DzU nr 187, poz. 1114) UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA • ustawa z 29 lipca o ratyfikacji Protokołu między Rządem RP a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem RP a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podastków od dochodu, sporządzonej w La Velatta 7 stycznia 1994 r. (DzU nr 187, poz. 1115) BIOGAZ • rozporządzenie ministra gospodarki z 24 sierpnia w sprawie zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego  do sieci dystrybucyjnej gazowej (DzU nr 187, poz. 1117) SZKOŁY ARTYSTYCZNE • rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU nr 187, poz. 1118) WYBORY - minister infrastruktury określił tryb doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych (DzU nr 197, poz. 1171)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL