fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 129 z 21 czerwca 2011

Ustawy (poz. 731 – 735), cztery z 15 i jedna z 28 kwietnia:
- o zmianie ustawy o obligacjach,
- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy; te trzy wejdą w życie 6 lipca,
- zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska; 30 czerwca,
- o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; weszła w życie 18 czerwca 2011 r.
Rozporządzenia Rady Ministrów (poz. 736 – 737), z 1 i 2 czerwca, w sprawie
- wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich,
- szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego RP (zmiana); oba 6 lipca.
Rozporządzenia ministrów (poz. 738 – 747):
- finansów z 6 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (zmiana); 6 lipca,
- obrony narodowej, z 6, 14 i 15 czerwca, w sprawie:
– trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (zmiana); 6 lipca,
– przekształcenia Szpitala Wojskowego 117 (Kołobrzeg) i 111 (Poznań) z przychodnią samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; oba 29 czerwca,
- rolnictwa i rozwoju wsi, jedno z 30 maja i trzy z 3 czerwca, w sprawie:
– warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji,
– sposobu wnoszenia opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznanego za nierodzimy,
– sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych; te trzy 6 lipca,
– warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej", zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013" (zmiana); 29 czerwca, a niektóre przepisy 1 stycznia 2012 r.,
- sprawiedliwości z 6 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zatrudniania skazanych; 6 lipca,
- środowiska z 20 maja w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur; 6 lipca,
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (poz. 748) z 8 czerwca (K 3/09) o niezgodności z konstytucją art. 63 ust. 9 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP; przepis stracił moc 21 czerwca.
Zobacz treść Dz.U. Nr 129
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA