fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Wygodniej jest skorzystać z przygotowanego formularza

Osoby ubiegające się o zwrot mogą skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru wniosku. Znacznie ułatwia to prawidłowe obliczenie przysługującej ulgi
Stosowanie przygotowanych formularzy nie jest obowiązkowe. Osoba ubiegająca się o zwrot może sporządzić wniosek w dowolnej formie. Ważne jest jedynie, aby zawierał on wszystkie niezbędne informacje (patrz ramka). W praktyce warto posłużyć się jednak drukiem VZM-1 i przewidzianymi do niego załącznikami: VZM-1/A i VZM-1/B, które są wykazami faktur uprawniającymi do rekompensaty. Na druku VZM-1/A należy wymienić dowody zakupów nieodliczone w ramach ulg mieszkaniowych, w formularzu VZM-1/B faktury, które były podstawą do odliczeń w podatku dochodowym (obecnie ustawa o PIT nie przewiduje już takiej możliwości, więc załącznik ten będzie wykorzystywany tylko przez osoby, które mają faktury z lat ubiegłych).
Kwotę zwrotu VAT określa urząd skarbowy w drodze decyzji. Wydaje ją w sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następnie w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji urząd skarbowy wypłaca kwotę zwrotu.Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy przekazuje kwotę wykazaną we wniosku bez wydawania decyzji. Wtedy wypłata zwrotu VAT następuje w sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. Kwota zwrotu VAT zostanie wypłacona, pod warunkiem że podatnik nie ma zaległości podatkowych. W przeciwnym razie będzie ona podlegać z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Jeżeli decyzja nie zostanie wydana w terminie lub zwrot nie zostanie wypłacony w terminie, podlega on oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, czyli połowy odsetek za zwłokę w zaległościach podatkowych. Oprocentowanie przysługuje od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin określony ustawą, włącznie do dnia wypłacenia kwoty zwrotu. Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli winę za niewypłacenie rekompensaty w terminie ponosi osoba ubiegająca się o zwrot VAT. Odsetki nie będą też wypłacone, gdy opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego. Przez korektę wniosku rozumie się rozszerzenie zakresu żądania lub zgłoszenie nowego żądania. Wynika to z art. 167 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W praktyce skorygowanie wniosku następuje poprzez złożenie nowego wniosku z ponownym wyliczeniem kwoty zwrotu VAT. Bez opłaty skarbowej - zarówno wniosek o zwrot VAT, jak i załączniki do tego wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. Jeżeli składana korekta wiąże się wyłącznie z uzupełnieniem uprzednio złożonego wykazu faktur o nowe pozycje, podatnik nie musi sporządzać nowego wykazu w całości. Wystarczy, że składając korektę wniosku, dołączy uzupełnienie poprzednio złożonego wykazu faktur wyłącznie o nowo dodane pozycje, a w samej korekcie poinformuje o ich dodaniu.Przy rezygnacji z faktur poprzednio zamieszczonych w tym wykazie wystarczające będzie poinformowanie w korekcie o wycofanych pozycjach. Jeżeli osoba ubiegająca się o zwrot korzysta z wzoru wniosku opracowanego przez organy podatkowe (tzw. VZM-1 wraz z załącznikami o symbolach VZM-1/A oraz VZM-1/B), może to uczynić w części „Dodatkowe informacje”. Wniosek o zwrot VAT powinien zawierać co najmniej: - imię i nazwisko, - numer NIP albo numer PESEL, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru NIP, natomiast gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, - adres zamieszkania, w przypadku małżonków – ich obojga, - wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek, - wskazanie, czy wydatki były związane z budową budynku mieszkalnego, rozbudową, czy też remontem, - rok rozpoczęcia inwestycji, - wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków, - kwotę zwrotu, - oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę, - wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku – wskazanie numeru rachunku bankowego osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku bankowego obojga lub jednego z nich, - podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków (z wyjątkiem osób, w stosunku do których sąd orzekł separację) – podpisy ich obojga. Składając wniosek, podatnik może wybrać sposób wypłaty ulgi. Przewidziane są trzy możliwości: - w kasie urzędu, - za pośrednictwem banku (w tym wypadku należy podać numer rachunku bankowego), - za pośrednictwem poczty. Jeśli wybierzemy pocztę, kwota zwrotu jest pomniejszana o koszty jej przesłania. Nie jest to niska opłata, wynosi 1 proc. kwoty przekazu plus 4,70 zł. To oznacza, że np. od 100 zł poczta pobierze 5,70 zł, a od 3000 zł – 34,70 zł. Łącznie z wnioskiem należy złożyć kopie: - pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała takiego dokumentu, - faktur dokumentujących poniesione wydatki, - dokumentu potwierdzającego tytułu prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę. Za datę złożenia wniosku nadesłanego pocztą uważa się dzień otrzymania wniosku przez urząd. Kwota otrzymanego zwrotu zwolniona jest od podatku dochodowego. Po złożeniu korekty wniosku termin na wydanie decyzji przez urząd skarbowy biegnie na nowo. Wynika to z art. 167 ordynacji podatkowej. Małżonkowie mogą składać wniosek oddzielnie lub wspólnie. Nawet w tym drugim przypadku musi on być podpisany przez obojga małżonków. Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski o zwrot VAT do różnych urzędów skarbowych, muszą o złożeniu przez siebie wniosku zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA