fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Przedsiębiorca także ma prawo do świadczenia przedemerytalnego

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie muszą ogłaszać upadłości, by zyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego. Wystarczy, że zakończą ją w inny sposób, np. przez wyrejestrowanie
Andrzej W. zwrócił się do ZUS o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Zakład odmówił mu na podstawie art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1253). Przepis mówi, że prawo doświadczenia przedemerytalnego mają także osoby, które prowadziły nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż24 miesiące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaciły za ten czas wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne oraz mają co najmniej56 lat (kobiety) i61 lat (mężczyźni).
Niezbędne jest także zaliczenie odpowiedniego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym, to znaczy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, tyle samo, ile jest niezbędne do otrzymania emerytury. Ważny jest także ostatni element, czyli pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez ostanie sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie tego świadczenia.
Przepisy wymagają jednak, by takie osoby ogłosiły upadłość prowadzonej działalności. Na tej podstawie ZUS odmówił Andrzejowi W. prawa do świadczenia przedemerytalnego, gdyż ten po prostu wyrejestrował swoją firmę, gdy nie było go stać na dalsze jej prowadzenie.
Sąd rejonowy, do którego trafiło odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS, potwierdził, że Andrzej W. spełnia przesłanki wieku i stażu ubezpieczeniowego, nie może jednak uzyskać tego świadczenia, gdyż nie ogłosił upadłości.
W odwołaniu od tego wyroku sądu były już przedsiębiorca powołał się na brak majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a nawet kosztów zabezpieczających, które wynosiły wówczas ok. 40 tys. zł. Stwierdził ponadto, że nie chciał prowadzić działalności, do której przymusił go dotychczasowy pracodawca. W wieku 58 lat zaproponowano mu bowiem (celem zmniejszenia kosztów) wykonywanie tych samych czynności, ale już w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Okazała się ona niedochodowa i doprowadziła go do klęski finansowej.
Sąd okręgowy, do którego trafiło odwołanie Andrzeja W., stwierdził, że osoby, które spełniają warunki wieku, stażu i odpowiednio długiego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, przy staraniach o świadczenie przedemerytalne mogą się powołać na odmowę ogłoszenia upadłości z powodu braku środków na pokrycie kosztów takiego postępowania. Powinno to być traktowane na równi z ogłoszeniem upadłości. Sąd powołał się przy tym na podobną zasadę działającą w odniesieniu do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU z 2002 r. nr 9, poz. 85). Przyjęto tam, zgodnie z art. 3 ust. 1, że niewypłacalność przedsiębiorcy ma miejsce zarówno wtedy, gdy ogłoszono jego upadłość (pkt 1), jak i wówczas, gdy oddalono taki wniosek ze względu na brak majątku pracodawcy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (pkt 3).
Sąd uznał także, że zbyt ścisłe rozumienie przepisów o świadczeniach przedemerytalnych prowadzi do sytuacji, w której osoby niepłacące długów wynikających z prowadzonej działalności, a jednak posiadające majątek pozwalający naprowadzenie postępowania upadłościowego, są lepiej traktowane od osób, które takiego majątku nie mają.
Sąd Apelacyjny w Katowicach, do którego trafiła ta sprawa w wyniku odwołania ZUS, przyznał rację przedsiębiorcy. Stwierdził przy tym, że uzależnienie prawa doświadczeń przedemerytalnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą od ogłoszenia upadłości nie jest zgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania (art.32 konstytucji). Uznał, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają prawo do takiego samego traktowania bez względu na ich sytuację majątkową (sygn. IIIAUa15/06).
masz pytanie do autora, e-mail: m.rzemek@rzeczpospolita.pl
- Wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego w terminie 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA