Firma

Miliardy euro na rozwój

W latach 2007 - 2013 Polska otrzyma z Unii Europejskiej 82,1 mld euro. W tej sumie ponad 67 mld euro to środki przeznaczone na realizację wspólnotowej polityki spójności, czyli na wyrównywanie różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami Unii
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało kompleksowy plan działania - strategię rozwoju kraju na lata 2007 - 2015. Uwzględnia ona zarówno unijne, jak i krajowe źródła finansów mających w tym okresie służyć rozwojowi Polski. Strategia zakłada m.in. rozwój gospodarki opartej na wiedzy, podnoszenie poziomu kwalifikacji uczestników rynku pracy, urozmaicenie działalności na obszarach wiejskich, wzmocnienie administracji publicznej i oczywiście poprawę stanu infrastruktury naszego kraju - zarówno społecznej, jak i technicznej.
To, w jaki sposób będziemy dążyli do osiągnięcia celów zakładanych w strategii oraz jak wykorzystamy wspomniane 67,3 mld unijnych euro, określa narodowa strategia spójności (oficjalna nazwa dokumentu: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Przewiduje ona realizację czterech ogólnopolskich programów, z których każdy koncentruje się na odrębnej dziedzinie : infrastrukturze i środowisku, gospodarce, ludziach w ujęciu kapitału ludzkiego oraz na nadrobieniu zaległości cywilizacyjnych regionów Polski Wschodniej. Równolegle do programów ogólnopolskich będzie funkcjonowało 16 programów regionalnych - opracowanych, zarządzanych i wdrażanych przez władze poszczególnych województw. Programy te będą uwzględniały podobne obszary wsparcia jak programy krajowe - jednak skala współfinansowanych projektów będzie odpowiednio mniejsza. Programy krajowe i regionalne będą się więc uzupełniały. Osobną kategorię będą stanowiły tzw. programy europejskiej współpracy terytorialnej. Będą one realizowane wspólnie przez co najmniej dwa regiony z różnych państw członkowskich Unii. Przewiduje się, że Polska będzie uczestniczyła w 10 takich programach, m.in. z Republiką Czeską, Słowacją, Litwą czy też Szwecją i Danią.
Na rozwój polskich regionów w latach 2007 - 2013 przeznaczymy blisko 16 mld euro, które będą wdrażane za pomocą regionalnych programów operacyjnych. Małopolska otrzyma z tej puli ponad 1,15 mld euro. To sześciokrotnie więcej niż w okresie 2004 - 2006, kiedy to w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego miała do dyspozycji 185,2 mln euro. Tego rzędu kwota będzie teraz trafiała do regionu każdego roku przez najbliższych 7 lat. Bezpośrednio z unijnego wsparcia udzielanego w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego będą mogły korzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, uczelnie czy organizacje pozarządowe. Finansowane będą przedsięwzięcia zarówno z dziedziny transportu, jak i infrastruktury społecznej; inwestycje związane z ochroną i promocją turystyki i dziedzictwa kulturowego, a także przedsięwzięcia służące tworzeniu przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. Oprócz wspomnianych 1,15 mld euro kolejne środki w wysokości ponad 470 mln euro trafią do Małopolski z programu Kapitał Ludzki. Będą to pieniądze na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, na walkę z wykluczeniem społecznym, na wzmacnianie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnego rynku pracy. Trzecie źródło wsparcia zarezerwowanego dla Małopolski to jeden z programów europejskiej współpracy terytorialnej. Z Polskiej strony będą w nim brały udział m.in. małopolski podregion nowosądecki oraz powiat oświęcimski, który jest częścią podregionu krakowsko-tarnowskiego, a partnerem zagranicznym będą słowackie regiony Kraj Žilinský oraz Kraj Prešovský. Kwota przeznaczona na ten rodzaj wsparcia ze środków unijnych to 157 mln euro. Oprócz tego liczymy, że Małopolska okaże się również aktywna na polu pozyskiwania środków z programów krajowych. Już dziś wiadomo, że trzynaście projektów z województwa małopolskiego o wartości przekraczającej 2 mld euro znalazło się na liście dużych projektów do programu Infrastruktura i Środowisko (pełna lista dużych projektów jest na stronie internetowej: [link=http://www.mrr.gov.pl]www.mrr.gov.pl[/link]). Dodatkowo beneficjenci z Małopolskiego będą się mogli starać o środki z programów krajowych w ramach konkursów, które będą ogłaszane w całym okresie 2007- 2013. Duże możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, stwarza program Innowacyjna Gospodarka. To dla wielu polskich, w tym i małopolskich, firm szansa na podniesienie innowacyjności i nawiązanie współpracy z sektorem nauki i środowiskiem akademickim. Jest wiele możliwości pozyskiwania funduszy i mamy nadzieję, że Małopolska chętnie będzie z nich korzystała. Region jest jednym z liderów w wykorzystywaniu unijnej pomocy przeznaczonej na lata 2004 - 2006. Wszystkie środki dostępne dla tego regionu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały już zakontraktowane. Także poziom płatności jest wyższy niż w innych województwach - przekroczył 55 proc., alokacji podczas gdy średnia krajowa to 37 proc. [ramka] - Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa - Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej - Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej dodanej oraz rozwój sektora usług - Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej - Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich [i]źródło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego[/i] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL