Praca, emerytury, renty

Senatorowie chcą zaostrzyć przepisy dotyczące osób niepłacących alimentów

Jeśli powstaną wątpliwości, czy ojciec dziecka kobiety pobierającej świadczenia rodzinne jest nieznany, powództwo o ustalenie ojcostwa będą mogli wytoczyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta
Takie propozycje zawiera senacki projekt zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Na początku czerwca Senat podjął uchwałę o skierowaniu projektu noweli do prac legislacyjnych w Sejmie. [srodtytul]Nie płaci syn, zapłaci babcia [/srodtytul]
Senatorowie kolejny raz zajęli się samotnymi matkami. Projekt noweli umożliwia ponadto wytoczenie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powództwa o roszczenie alimentacyjne przeciwko osobom zobowiązanym do alimentacji w dalszej kolejności (czyli rodzicom dłużnika alimentacyjnego), gdy świadczenia rodzinne na dziecko pobiera samotny rodzic, którego rodzice nie żyją, lub ojciec dziecka jest nieznany albo gdy powództwo o alimenty zostało oddalone. Propozycje tych zmian senatorowie uzasadniają potrzebami uszczelnienia systemu świadczeń rodzinnych. Instrumenty przyznane właściwym organom mają skuteczniej chronić interes publiczny. [srodtytul]Pomoc dla kobiet w ciąży [/srodtytul] Być może kobiety, które spodziewają się kolejnego dziecka, będą otrzymywać miesięcznie 160 zł świadczenia z tytułu ciąży i połogu. Do nowego świadczenia miałyby prawo rodziny o dochodzie nie wyższym niż 504 zł na osobę lub 583 zł, jeśli w rodzinie jest już niepełnosprawne dziecko. Świadczenie przysługiwałoby od czasu potwierdzenia ciąży zaświadczeniem lekarskim, oświadczeniem i okazaniem karty choroby. Dodatek można będzie pobierać nie dłużej niż przez 9 miesięcy. Senatorowie uzasadniają, że do takiego wsparcia kobiet w ciąży zobowiązuje ustawa o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego. Ale można będzie według projektu pobierać nowy dodatek bądź alternatywnie z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi 1000 zł. Decyzję o wyborze typu wsparcia podejmie rodzina. Projekt zmiany ustawy zawiera jednak szczególne rozwiązania: rodzina, która pobrała już świadczenie z tytułu ciąży i porodu, w której urodziło się dwoje lub więcej dzieci za jednym razem, otrzyma pełny dodatek z tytułu urodzenia dziecka na drugie i każde kolejne dziecko. Również matka, która nabyła prawo do świadczenia z tytułu ciąży i połogu, ale nie pobrała go w pełnej wysokości, otrzyma dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości różnicy między kwotą dodatku (1000 zł) a kwotą pobranego już nowego świadczenia. [srodtytul]Wyższe dodatki dla rodzin [/srodtytul] Senatorowie nie zapomnieli również o rodzinach wielodzietnych. I proponują, by te z trojgiem i więcej dzieci otrzymywały wyższy dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej: zamiast obecnych 80 zł przysługiwałoby 100 zł. Zaproponowali także przesunięcie terminu rozpoczęcia okresu zasiłkowego z 1 września na1 października. Tłumaczą to tym, że do 23 września prezes GUS ogłasza dane o dochodzie z 1 ha przeliczeniowego. To powoduje ich zdaniem problemy dla gmin i hops z wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie prawa do świadczeń rodzinom wiejskim. Przesunięcie daty rozpoczęcia okresu zasiłkowego rozwiązałoby ten problem. W Senacie oszacowano, że koszty wyższych dodatków dla rodzin wielodzietnych wyniosą ok. 198 mln zł. Wyższe otrzymywałoby ok. 800 tys. dzieci. Natomiast koszt wprowadzenia nowego świadczenia z tytułu ciąży i połogu to dodatkowo 101,4 mln zł rocznie. Masz pytanie do autorki, e-mail: a.rosa@rzeczpospolita.pl [ramka]Jakie wsparcie dla samotnych matek i rodzin wielodzietnych przewiduje dzisiaj ustawa o świadczeniach rodzinnych [b]GDY URODZI SIĘ POTOMEK[/b] Każdej matce bez względu na jej status materialny należy się 1000 zł becikowego, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Rodziny o dochodzie nie wyższym niż 504 zł na osobę (lub 583 zł z niepełnosprawnym dzieckiem) dostaną dodatkowo jeszcze 1000 zł dodatku do zasiłku rodzinnego. [b]DLA SAMOTNYCH RODZICÓW[/b] Jeśli samotnie wychowywane dziecko nie dostaje od drugiego z rodziców alimentów, może liczyć na zaliczkę alimentacyjną. Wcześniej jednak bezskuteczność egzekucji świadczeń musi poświadczyć komornik. Do zaliczki alimentacyjnej uprawnia dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 583 zł. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL