fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki przekroczenia terminu na wydanie interpretacji

- Organ odwoławczy rozpatrujący zażalenie na interpretację przepisów podatkowych wydaną po terminie może to rozstrzygnięcie zmienić albo uchylić tylko wtedy, gdy uwzględnia zażalenie lub gdy doszło do rażącego naruszenia prawa - orzekł WSA w Warszawie 3 sierpnia br. (IIISA/Wa729/07).
30 marca 2006 r. spółka wystąpiła do urzędu skarbowego z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego. Urząd wydał dwa postanowienia dotyczące dwóch pytań spółki. Doręczono je 5 lipca 2006 r. Organ uznał, że stanowisko spółki było nieprawidłowe. Izba skarbowa dwoma decyzjami z 15 stycznia 2006 r. utrzymała w mocy jego rozstrzygnięcia.Spółka wniosła skargę do WSA w Warszawie. Zarzucała naruszenie art. 14b § 3 ordynacji podatkowej (op), argumentując, że organ I instancji przekroczył trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji.Sąd przyznał spółce rację. Stwierdził, że nie może merytorycznie wypowiedzieć się co do istoty sprawy. Uznał za uzasadniony zarzut naruszenia przez organy podatkowe art. 14b § 3 op. Przepis ten mówi, że w razie niewydania przez organ postanowienia interpretacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o udzielenie interpretacji uznaje się, że organ jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA