fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Przepisy nie określają terminu na wyznaczenie rozprawy

www.sxc.hu
Postępowanie przewlekłe to takie, które twa dłużej, niż to konieczne do wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Ustawodawca nie wskazał konkretnego terminu na dokonanie czynności
[b]Tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lipca 2010 r., II FPP 2/10 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
M.P. wniosła o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed NSA ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA oddalającego jej skargę na postanowienie dyrektora izby skarbowej.
Twierdziła, że 29 kwietnia 2009 r. wniosła skargę kasacyjną. Pomimo upływu ponad roku od dnia jej wniesienia nie wyznaczono terminu rozprawy. Tak długi czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy uzasadnia przyjęcie, że nastąpiło naruszenie prawa skarżącej do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
NSA stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Przypomniał, że strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).
Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
O nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne do jej wyjaśnienia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także charakter sprawy, zachowanie stron, a w szczególności strony, która zarzucała przewlekłość postępowania.
Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.
[wyimek]Sąd rozpoznaje sprawy w ściśle określonej kolejności [/wyimek]
Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zasada rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oznacza, że sprawa wniesiona później nie może być rozpoznana przed rozpoznaniem spraw, które zostały wniesione do sądu wcześniej.
Sąd poinformował, że średni okres oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej w II Wydziale Izby Finansowej NSA wynosi 15 – 18 miesięcy. Skarżąca nie skorzystała z możliwości złożenia wniosku o rozpoznanie jej sprawy poza kolejnością, sąd nie mógł więc tego wyjątku uczynić.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA