fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Kierownik likwidowanej jednostki stosuje stare przepisy

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Informacje z wykonania budżetu gminy za 2009 r. sporządza się na zasadach określonych w rozporządzeniu z 2006 r., jednak do nowych sprawozdań, tych składanych w trakcie bieżącego roku, stosuje się już nowe rozporządzenie z 3 lutego 2010 r.
Autorem przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)[/link], jest minister finansów.
Wydane 3 lutego 2010 r. przepisy weszły w życie w dniu publikacji (8 lutego 2010 r.) i zastąpiły dotychczasowe [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=182186]rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej[/link], które utraciło moc obowiązującą w dniu wejścia w życie nowych przepisów.
[b] Zobacz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BB939CE4EAD3B63283CF159947A4E26C?id=340611]rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej [/link][/b]
[srodtytul]Rodzaje, formy i terminy[/srodtytul]
Jak jednak wynika z zawartych w nowym rozporządzeniu przepisów przejściowych, [b]sprawozdania za okresy sprawozdawcze 2009 r. sporządza się jeszcze zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2006 r.[/b]
Zgodnie bowiem z treścią § 21 nowego rozporządzenia [b]jego przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze 2010 r.[/b]
Nowe rozporządzenie określa przede wszystkim rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań, jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań oraz ich adresatów, a także zasady wykonania obowiązku sprawozdawczego wynikającego z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartych na podstawie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6C7387F07178C79D210F7215A1B8EE9E?id=299853]ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 100)[/link].
Jeżeli chodzi o rodzaje sprawozdań, jakie mają składać jednostki samorządu terytorialnego, to rozporządzenie wymienia wśród nich przede wszystkim sprawozdania z wykonania ich budżetów oraz z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
Ponadto, jak wynika z § 1 rozporządzenia, gminy (powiaty, województwa) mają obowiązek przedstawiać sprawozdania o stanie środków finansowych znajdujących się na ich rachunkach bankowych czy z poniesionych wydatków strukturalnych.
[srodtytul]Jednostkowe, zbiorcze i łączne[/srodtytul]
Zgodnie z rozporządzeniem, sprawozdania dzielą się na jednostkowe – są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych, łączne i zbiorcze – te sporządza się w szczegółowości przewidzianej dla sprawozdań jednostkowych.
Sporządzają je m.in. zarządy powiatów i województw oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazanych im przez kierowników jednostek podległych. Rozporządzenie wymienia jeszcze jeden rodzaj sprawozdań: skonsolidowane, które sporządza się po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.
Jeżeli chodzi o terminy składania sprawozdań, to co do zasady pozostały one niezmienione. Nadal zatem należy sporządzać i przekazywać sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.
[srodtytul]Nowe nie dla wszystkich [/srodtytul]
Jak zatem wynika z przepisów nowego rozporządzenia, [b]sprawozdania roczne czy za ostatni kwartał 2009 r. sporządza się jeszcze zgodnie ze starymi zasadami, które zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 27 czerwca 2006 r. Sprawozdania (miesięczne, kwartalne i roczne) za 2010 r. sporządza się już natomiast zgodnie z nowymi przepisami, stosując również nowe, określone w załącznikach rozporządzenia z 3 lutego, formularze.[/b]
Sprawozdania, zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2006 r., sporządzają również kierownicy likwidowanych: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, jednostek budżetowych i placówek dysponujący rachunkami dochodów własnych oraz dysponenci funduszy celowych, a także kierownicy państwowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego.
[ramka][b]Szczegóły w rozporządzeniu[/b]
Nowe rozporządzenie ustala wzory 36 sprawozdań. Oczywiście nie wszystkie muszą być sporządzane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Tak jak do tej pory – na podstawie uchylonego rozporządzenia z 2006 r. – samorządy będą składać m.in. sprawozdania:
- [b]Rb-27S[/b] z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- [b]Rb-27ZZ[/b] z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- [b]Rb-PDP[/b] z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu,
- [b]Rb-28S[/b] z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- [b]Rb-NDS[/b] o nadwyżce (deficycie) jednostki samorządu terytorialnego,
- [b]Rb-50[/b] o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- [b]Rb-ST[/b] o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- [b]Rb 30S[/b] z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- [b]Rb-33[/b] z wykonania planów finansowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej).
Szczegółowe wskazanie podmiotów, które są zobowiązane do składania poszczególnych rodzajów sprawozdań, zawiera § 4 rozporządzenia.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA