Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 204 z 2 grudnia 2009

[b]Rozporządzenia ministra finansów[/b] [b](poz. 1571 – 1580[/b]), pięć z 18 listopada, jedno z 19, dwa z 20 i dwa z 23 listopada, w sprawie:
- zakresu i zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów, - wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej,
- warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, - warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego, - warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, - ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej – wszystkie wejdą w życie 1 stycznia 2010 roku, - trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami, oraz banków powierniczych; 17 grudnia, - obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Skarb Państwa; 2 grudnia, - określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F80F1A0761FCBAFD1E06B6D62D580337?id=179231]ustawy o obrocie instrumentami finansowymi[/link], i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego; 17 grudnia, - wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań; 17 grudnia. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=333631]Dz.U. Nr 204[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL