Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 202 z 1 grudnia 2009

[b]Ustawy [/b](poz. 1547 – 1553), jedna z 12 lutego, pięć z 24 września i jedna z 5 listopada:
- o zmianie ustawy o wyborze prezydenta RP, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, - o ratyfikacji konwencji między RP a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach 8 czerwca 2009 r.
- o ratyfikacji układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną z drugiej, sporządzonego w Luksemburgu 16 czerwca 2008 r. - o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, - o zmianie ustawy o pomocy społecznej, - o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; wszystkie wejdą w życie 16 grudnia. [b]Rozporządzenie prezydenta RP[/b] (poz. 1554) z 3 listopada w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego marszałka Polski; 16 grudnia. [b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 1555 – 1559), jedno z 3 i cztery z 13 listopada, w sprawie: - warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (zmiana), - komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, - sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej; te trzy z 16 grudnia, - wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (zmiana), - zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (zmiana); te dwa 1 stycznia 2010 r. [b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1560) z 24 listopada w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych (zmiana); 16 grudnia. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1561 – 1566): [b]- finansów[/b], z 5, 18 i 23 listopada, w sprawie: – wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS; 1 stycznia 2010 r., – warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego; 16 grudnia, – zamknięć urzędowych; 1 grudnia, [b]- sprawiedliwości[/b] z 25 listopada w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; 6 grudnia [b]- spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 17 listopada w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej; 1 grudnia, [b]- spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej[/b] z 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej; 1 grudnia. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1567 – 1568): - z 19 listopada (K 62/07) o niekonstytucyjności art. 12 ust. 6 ustawy z 27 lipca o Krajowej Radzie Sądownictwa; przepis ten straci moc 2 grudnia 2010 r. - z 23 listopada 2009 r.(P 61/08) o niekonstytucyjności § 57 pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych; przepis ten stracił moc 1 grudnia. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=333375]Dz.U. nr 202[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL