fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 131 z 19 sierpnia 2009

[b]Ustawy [/b](poz. 1075 – 1076):
- z 26 czerwca o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw; wejdzie w życie 20 lutego 2011 roku,
- z 17 lipca o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 19 września.
[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 1077) z 4 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 3 września.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1078 – 1084):
[b]- edukacji narodowej[/b], dwa z z 10 sierpnia, w sprawie:
– kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli; 19 sierpnia,
– sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (zmiana); 1 września,
[b]- finansów[/b] z 6 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; 27 sierpnia,
[b]- sprawiedliwości[/b], dwa 31 lipca, w sprawie:
– zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,
– służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej; oba 3 września,
[b]- spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 3 i 13 sierpnia, zmieniające rozporządzenie w sprawie:
– wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
– trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego; oba 3 września.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=321538]Dz.U. Nr 131[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA