Firma ma określony czas na żądanie naprawienia szkody

Podczas wykonywania obowiązków pracownik uszkodził powierzonego mu laptopa. Czy istnieją ograniczenia co do okresu, w którym pracodawca może domagać się naprawienia szkody?
Zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku czytelnika należy zastosować art. 291 § 2 k.p. Według niego roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez podwładnego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, ulegają przedawnieniu z upływem jednego roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż z upływem trzech lat od jej wyrządzenia.Jednak art. 291 § 3 k.p. wprowadza modyfikację tej zasady. Zgodnie z nim, jeśli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, to do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Tym samym do roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika umyślnie będą miały zastosowanie terminy przedawnienia określone w kodeksie cywilnym.Według § 1 art. 442 k.c. [b]roszczenia te ule...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL